مطالعه میزان تجمع زیستی و اثرات تحت کشنده کلرید روی (ZnCl2) بر ساختارکبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

فلزات سنگین از جمله روی (Zn) ازآلاینده‌هایی هستند که دراکوسیستم‌های آبی مشکلات بسیاری را برای آبزیان و در نهایت انسان ایجاد می‌کنند. در این تحقیق میزان تجمع زیستی و اثرات تحت‌کشنده کلرید روی  بر ساختار کبد ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این آزمایش ماهیان با میانگین وزن 5/0±42/7 گرم و طول کل2/0±51/6 سانتی­متر از خلیج چابهار صید گردید. با توجه به میزان LC50  محاسبه شده برای این گونه، 1 گروه شاهد و 2 تیمار با غلظت‌های 73/1 و 46/3 میلی­گرم بر لیتر (10٪ و 20٪  میزان (LC50هر کدام با سه تکرار، جهت القای آلودگی تحت‌کشنده کلرید روی مورد استفاده قرار گرفت. ماهیان به مدت 1، 7، 14 و 21 روز در معرض غلظت‌های مذکور قرار گرفتند. در پایان هر مرحله بافت کبد جهت بررسی آسیب‌شناسی بافتی و همچنین میزان تجمع زیستی کلرید روی جداسازی گردید. نتایج آسیب‌شناسی بافت کبد عوارضی چون خونریزی، واکوئله شدن هپاتوسیت ها، اتساع سینوزوئیدها، هیپرتروفی هسته، نفوذ لوکوسیتی، نکروز و افزایش تجمعات ملانوماکروفاژی را نشان داد. با افزایش غلظت کلرید روی و مدت زمان مواجه ماهی با آلاینده، وسعت و شدت ضایعات ایجاد شده در بافت کبد افزایش یافت. به‌طوریکه بیش­ترین میزان افزایش مربوط به تیمار دوم و زمان 21 روز بود. همچنین با افزایش میزان غلظت تحت‌کشنده، میزان تجمع کلرید روی به صورت معنی‌داری در کبد افزایش یافت (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of bioaccumulation and sublethal effects of Zinc Chloride on the liver structure of gray mullet (Mugil cephalus)

نویسندگان [English]

  • P. Sadeghi
  • G. 1Attaran Fariman
  • N. Kasalkheh
چکیده [English]

Heavy metals such as Zinc (Zn) are pollutants in aquatic ecosystems that create many difficulties for the aquatic organisms and eventually humans. In the present research, sublethal effects of Zinc Chloride (Zncl2) were studied on bioaccumulation and liver structure of gray mullet (Mugil cephalus) during experimental condition. Fish were captured for experiment from Chabahar Bay with an average weight of 7.24±0.5 g and total length of 6.15±0.2 cm. According to the lethal concentration and LC50 for this species, a control group and two treatments with different concentrations of 1.73 and 3.46 mg/L, each group with 3 replicates, were used for induction sublethal concentration. Fish were exposed to sublethal concentrations for 1,7,14 and 21 days. At the end of each stage, liver tissue of fish were removed for histopathology examination and also on metal bioaccumulation. Result of liver tissue histopathology showed lesions such as bleeding complication, hepatocytes vacuolization and sinusoid dilation, nuclear hypertrophy, leukocyte infiltration, melanomacrophages aggregates and necrosis. Extent and severity of the lesion were increased with increasing Zinc Chloride concentration and exposure time. So that the highest lesions were for second treatment and 21 days. Also, the accumulation in the liver increased significantly with increase of the sublethal concentration (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mugil cephalus
  • Zinc Chloride
  • liver
  • Bioaccumulation