تاثیر پیش تیمار الیگوساکارید رافینوز و باکتری Pediococcus acidilactici بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذره نقره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات باکتری Pediococcus acidilactici و الیگوساکارید رافینوز بر برخی از شاخص های خونی ماهی کاراس (Carassius auratus) در مواجهه با نانو ذرات نقره در شرایط آزمایشگاهی بود. بر این اساس تعداد300 عدد ماهی کاراس در چهار تیمار توزیع و به مدت 6 هفته تغذیه شدند. بعد از پایان دوره تغذیه به تیمارهای آزمایش میزان 50 درصد غلظت کشنده نانو نقره (5/0 میلی گرم بر لیتر) اضافه و در پایان دوره 14 روزه مواجهه با نانو ذرات نقره، نمونه­برداری از خونماهیانصورت گرفت. شاخص­های بازوفیل، نوتروفیل، مونوسیت و گلبول قرمز در تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری با هم نداشت (05/0<p)، ولی تعداد گلبول‌های سفید، هموگلوبین و هماتوکریت در تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری با گروه شاهد داشت (05/0p<). بررسی نتایج شاخص ائوزونوفیل در مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره بیانگر تاثیر معنی دار مکملهای غذایی بر افزایش میزان ائوزینوفیل خون است (05/0p<)، به طوریکه باکتری و سین بیوتیک عملکرد یکسانی داشتند ولی رافینوز توانسته اثر فزاینده ای داشته باشد. بررسی شاخص هماتوکریت نشان داد که مکملهای غذایی در مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره اثر معنی داری بر شاخص هماتوکریت و افزایش آن داشته است (05/0p<) . نتایج شاخص هموگلوبین نشان داد که مواجهه تحت کشنده با نانوذرات نقره اثر معنی داری بر شاخص هموگلوبین داشته است (05/0p<) و مکملهای غذایی اثر مثبتی بر سیستم ایمنی ماهی کاراس طلایی داشته است و موجب افزایش هموگلوبین در مواجهه با نانو ذرات نقره شده است. به طوریکه رافینوز و گروه شاهد عملکرد یکسانی داشته است ولی باکتری توانسته اثر فزاینده ای  بر این شاخص داشته باشد. باتوجه به نتایج به دست آمده از شاخص های مورد آزمایش، مکمل غذایی باکتری بیشترین تاثیر را بر شاخص هموگلوبین داشته است و به میزان مساوی با سایر مکمل ها در شاخص مونوسیت خون موثر بوده است. مکمل غذایی رافینوز بیشترین تاثیر را بر گلبول قرمز و ائوزونوفیل داشته است. و در بین مکملهای مذکور سین بیوتیک با تاثیر بر شاخص های خونی هماتوکریت، گلبول سفید، نوتروفیل و لنفوسیتدر بین مکمل های غذایی موثرتر عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of pre-treatment with Raffinose Oligosaccharide and Pediococcus acidilactici bacteria on some hematological indices of goldfish (Carassius auratus) exposed to silver nanoparticles

نویسندگان [English]

  • F.Z. Jafari
  • S.A. Hedayati
  • S.H. Hosseinifar
  • A.J. Nodeh
  • T. Bagheri
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the protective effect of pre-treatment of bacteria Pediococcus acidilactici and oligosaccharide raffinose on hematological indices of Goldfish (Carassius auratus) during exposure to nanosilver. Accordingly, 300 fish were fed for 6 weeks in four treatments. After the end of the feeding period, 50% of the lethal nano-silver concentration (0.5 mg/L) was added to the treatments for the 14-day exposure, and blood sampling was performed. Neutrophil, monocyte and RBC indices did not differ significantly in treatments (P>0.05), but the number of white blood cells, hemoglobin, hematocrit, eosinophil were significantly different with the control group in different treatments (P<0.05). The results of eosinophil showed that exposure to silver nanoparticles caused a significant effect of dietary supplements and increased the amount of blood eosinophil (P<0.05), so that the bacteria and synbiotics have the same function, but raffinose had a growth-enhancing effect. The study of hematocrit index showed that dietary supplements undergoing exposure to silver nanoparticles had a significant effect on the hematocrit index and its increase (P<0.05), so that the bacteria and raffinose had the same function, but synbiotic was able to produce the increasing effect. The results of hemoglobin showed that exposure with silver nanoparticles had a significant effect on hemoglobin (P<0.05). Food supplements had a positive effect on goldfish immune system and increased hemoglobin in exposure to nanosilver. The raffinose had the same performance, but the bacteria had an increasing effect. According to the results, the dietary supplement of the bacteria had the highest effect on the hemoglobin indices and it has been effective in co-administration with other supplements in the blood monocyte index. Raffinose supplementation had the greatest effect on RBC, and eosinophilic indices. Among the supplements, the synbiotic food with effect on hematocrit, white blood cell, neutrophil, biochemical among food supplements has more effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bacteria
  • Nanosilver
  • Hematology
  • Goldfish