بهینه سازی رشد و میزان چربی و کلروفیل ریزجلبک Chlorella vulgaris در سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و دوره نوری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی (CCD)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، تاثیر غلظت نیترات (2250–750 میلی­گرم بر لیتر)، غلظت فسفات (60–20 میلی­گرم بر لیتر) و دوره­ی نوری (24–8 ساعت روشنایی) بر رشد و میزان چربی و کلروفیل ریز­جلبک Chlorella vulgarisبا استفاده از روش طراحی مرکب مرکزی (CCD) مورد بررسی قرار گرفت. صحت مدل کوادراتیک مورد استفاده برای توصیف تاثیر متغییرهای ورودی در پاسخ های مشاهده شده با استفاده از آزمون F و آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون تایید شد. نتایج این تحقیق نشان داد که حداکثر نرخ رشد (88/255 میلیون سلول در میلی لیتر) و همچنین حداکثرکلروفیل کل (34/15 درصد) در دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی، غلظت اولیه­ی نیترات (1500 میلی­گرم بر لیتر) و غلظت اولیه­ی فسفات (40 میلی­گرم بر لیتر) حاصل شد. حداکثر میزان چربی کل (74/ 17 درصد) در دوره­ی نوری 24 ساعت روشنایی، غلظت اولیه­ی نیترات (750 میلی­گرم بر لیتر) و غلظت اولیه­ی فسفات (20 میلی­گرم بر لیتر) حاصل شد. غلظت­های بهینه­ی نیترات و فسفات و دوره نوری جهت دستیابی همزمان به حداکثر تراکم سلولی، کلروفیل کل و چربی کل نیز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of growth, lipid and chlorophyll contents in Chlorella vulgaris under different conditions of nitrate, phosphate and photoperiod by central composite design (CCD)

نویسندگان [English]

  • A. Vazirzadeh
  • H. Moghadaszadeh
چکیده [English]

The effects of nitrate (750-2250 mg/L), phosphate (20-60 mg/L) and photoperiod (8-24 h) on the growth, chlorophyll content and lipid yield of Chlorella vulgaris were studied using central composite design (CCD) method. The second-order quadratic model was used to predict the effects of input variables on the output responses and the results were verified by F test, ANOVA and regression analyses. Results showed that maximum growth (255.88 ×106)as well as highest chlorophyll content (15.34%) were observed at 16 h of light, 1500 mg/L of nitrate and 40 mg/L of phosphate concentration. Also, condition of 24 h of light, 750 mg/L nitrate and 20 mg/L phosphate concentrations resulted in maximum percent of lipid content (17.74%). The optimization of culture condition for simultaneous achievement of highest levels of growth, chlorophyll and lipid content were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental and nutritional conditions
  • Chlorella vulgaris
  • biochemical components