ارزیابی مکمل های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و قارچ خوراکی Agaricus bisporus بر شاخص-های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مکمل­های غذایی باکتری Pediococcus acidilactici و پودر قارچ خوراکیAgaricus bisporus به‌صورت مجزا و ترکیبی (مکمل ترکیبی) بر شاخص­های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره بود. در این بررسی از 180 عدد ماهی با میانگین وزن 4/0 ±6/29 گرم به چهار تیمار باکتری (1 گرم باکتری در کیلوگرم غذا)، پودر قارچ (10 گرم در کیلوگرم غذا)، مکمل ترکیبی حاوی باکتری و پودر قارچ خوراکی (1 گرم باکتری و 10 گرم قارچ در کیلوگرم غذا) و شاهد (تغذیه بدون مکمل غذایی) و هر تیمار با 3 تکرار (15 عدد ماهی در هر تکرار) تقسیم و به مدت 60 روز تغذیه گردیدند. پس از پایان دوره تغذیه، ماهیان به مدت 14 روز در معرض غلظت تحت کشنده نانو ذرات نقره (1 میلی­گرم در لیتر) قرار گرفتند. نمونه­برداری از موکوس پوست جهت سنجش پارامترهای مرتبط با ایمنی در روزهای 1، 7 و 14 رویارویی با نانو ذرات نقره، هر بار با 5 عدد ماهی از هر تیمار صورت پذیرفت. نتایج نشان داد فعالیت آنزیم­های لیزوزیم و فسفاتاز قلیایی و میزان پروتئین محلول و ایمنوگلوبولین کل در تیمارهای حاوی مکمل­های غذایی نسبت به تیمار شاهد در روزهای مختلف در مواجهه با نانو ذرات نقره قرار داشتند، افزایش معنادار داشتند (05/0p<) و در روز 14 بیشترین مقدار را داشتند. همچنین با وجود آنکه پارامترهای سنجیده شده طی 14 روز در تیمار شاهد روند افزایشی داشت، ولی نسبت به تیمارهای آزمایشی کمتر بود. تیمارهای آزمایشی ترکیبی، باکتری و پودر قارچ خوراکی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر شاخص­های ایمنی موکوس پوست ماهیان کپور معمولی که در معرض نانو ذرات نقره قرار گرفته بودند، نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of dietary supplements of Pediococcus acidilactici bacteria and Agaricus bisporus mushroom powder on skin mucus immune indices of common carp (Cyprinus carpio) exposed to Silver nano-particles

نویسندگان [English]

 • S.R. Khaleghi
 • S.A. Hedayati
 • H. Kashiri
 • H. Paknejad
 • S.H. Hosseinifar
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effects of dietary supplements of Pediococcus acidilactici bacteria and Agaricus bisporus mushroom powder separate and combined (combined supplement) on the skin mucosal immune indices of common carp (Cyprinus carpio) in exposure to silver nano-particles. For this purpose, 180 fish with mean weight 29.6±0.4 g were fed in four treatments: bacteria (1 g/kg of diet), mushroom powder (10 g/kg of diet), combined bacteria and mushroom powder (1 and 10 g/kg of bacteria and mushroom) supplements and control (nutritionally non-supplemented) treatments and each treatment with 3 replicate (15 fish per replicate) for 60 days. After the end of the feeding period, the fish were exposed to sub-acute concentration of nano-silver (1 mg/l) for 14 days. Sampling of skin mucosa was performed to evaluate the immune-related parameters on days 1, 7 and 14 (5 sampling per replicate). Results showed that activity of lysozyme, alkaline phosphatase enzymes, soluble protein and total immunoglobulin in diets containing dietary supplements had a significant difference in nano exposed groups with control treatments (p<0.05) and had the highest amount on day 14. Also, although the control treatment had a 14-days incremental trend, it had the lowest levels than dietary supplement treatments. Combined food supplements, bacteria and mushroom powder showed the highest effects on mucosal immune parameters in exposure to nano-silver respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Immune system
 • Dietary supplements
 • lysozyme
 • Alkaline phosphatase
 • Soluble protein
 • Immunoglobulin