تأثیر افزودن سطوح مختلف مکمل پودر زیره سبز (Cuminum cyminum) بر شاخص‌های رشد، بازماندگی و ترکیبات شیمیایی لاشه میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی پودر زیره سبز بر شاخص­های رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربی در تابستان 1395 به مدت 56 روز در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر آبزیان خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 4 گروه از میگوها با میانگین وزنی 03/0±45/3 گرم در تانک­های فایبرگلاس 300 لیتری با تراکم 60 عدد میگو در هر تانک، با سطوح مختلف (5/0، 1 و 5/1 درصد) مکمل خوراکی حاویپودر زیره سبز با 3 تکرار غذادهی شدند. در انتهای دوره شاخص­های رشد (میانگین افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی)، درصد بازماندگی و ترکیبات شیمیایی بدن تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج به­دست آمده نشان داد، که تیمار تغذیه شده با سطح 1 درصد پودر زیره سبزاز شاخص­های رشد بهتر و بازماندگی بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود (05/0>p). در رابطه با آنالیز بیوشیمیایی لاشه، نتایج نشانگر افزایش معنی­دار میزان پروتئین و چربی و کاهش معنی­دار رطوبت در تیمارهای پودر زیره سبز در مقایسه با تیمار شاهد بود (05/0>p). نتایج این تحقیق نشان داد که سطح 1 درصد پودر زیره سبز در جیره غذایی، می­تواند جهت بهبود عملکرد رشد، بازماندگی و کیفیت لاشه میگوی سفید غربی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of addition different levels Cumin powder (Cuminum Cyminum) supplement on growth indices, survival and carcass compositions of western white shrimp (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

  • M. Sheikh Asadi
  • S.J. Zorriehzahra
  • A. Rafieepour
  • L. Yazdanpanah
  • Gh. Sirpour
چکیده [English]

The effect of different levels of herbal supplement of Cumin powder (Cuminum cyminum) on growth, survival and carcass composition of the Litopenaeus vannamei was evaluated in the summer of 1395 for 56 days at the Persian Gulf Aquaculture reproduction and reconstruction center. For this purpose, four groups of shrimp with an average weight of 3.45±0.3 g in 300 liter fiberglass tanks with a density of 60 shrimp per tank, with different levels (0.5, 1 and 1.5 percent) was supplemented. The Cumin powder was fed with 3 replicates. At the end of the period, growth indices (average body weight gain, body weight gain, specific growth ratio and feed conversion ratio), survival rate, and chemical composition of these treatments were compared with control treatment. The results showed that the treatment with 1% Cumin powder had higher growth indices and better survival than other treatments (p<0.05). In the case of carcass biochemical analysis, the results showed a significant increase in protein and fat content and a significant decrease in moisture content in Cumin powder treatments compared to control (p <0.05). The results of this study showed that 1% Cumin powder in diet could be used to improve the growth performance, survival and quality of the carcass composition of white shrimp (Litopenaeus vannamei).

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumin
  • Growth parameter
  • Carcass composition
  • Growth stimulate
  • Litopenaeus vannamei