کارایی ابزار صید بکار برده شده در صید ماهی شیر(Scombromoros commerson) با تاکید بر تورهای گوشگیردردریای عمان- آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کارایی صید چشمه تورهای مختلف گوشگیر و قلاب کشی برای صید ماهی شیر در آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان در سال 1386 مورد بررسی قرار گرفت. در تورهای گوشگیر با اندازه کشیده چشمه 57 تا 110 میلی متر و نخ مونوفیلامنت (تک رشته ای) و یا مولتی فیلامنت (چند رشته ای) دامنه طولی صید شده برای ماهی شیر 40 تا 78 سانتی مترطول چنگالی بوده است که تمام ماهیان صید شده نابالغ بودند. در چشمه تور 146 میلی متر و 171 میلی متر دامنه طولی این گونه بیشتر گردید که فراوانی صید ماهیان نابالغ در این تورها به ترتیب 19 و 11 بوده است. در مجموع، اکثر ماهیان از طریق تنه گیر درچشمه تورها گیرکردند. دامنه طولی ماهی شیردر ابزارصید قلاب کششی بین 52 تا 147 سانتی متر بوده است، که بیش از 50درصد ماهیان صید شده نابالغ بودند. نسبت صید ماهی شیر در تورهای با اندازه چشمه 57 تا 110 میلی متر در حدود 13 درصد کل ترکیب صید می باشد، که این چشمه ها به عنوان تورهای شوریده ای در این منطقه می باشند. سهم صید ماهی شیر در چشمه تورهای 133، 146 و 171میلی متر به ترتیب 1/1، 3/52 و 9/18 درصد می باشد، که چشمه تور 146 میلی متر به عنوان تور غالب صید این گونه می باشد. اجرای ممنوعیت استفاده از چشمه تورهای 57 تا 110 میلی متر برای صید ماهی شیر الزامی می باشد، که به نظر می رسد استفاده از تورهای با اندازه چشمه 146 میلی متر و بزرگتر برای صید مسئولانه ماهی شیر مناسب می باشند. با این وجود، پیشنهاد چشمه تور استاندارد نیاز به بررسی مجدد در آزمایشات میدانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of fishing gear used for kingfish fishery with the emphasize on gillnets in Oman Sea- Coastal waters of Sistan and Baluchestn Province

نویسندگان [English]

  • S.A. Hosseini
  • Sh. Enayati
چکیده [English]

Efficiency of various meshes of gillnet and trolling gear was investigated for catching kingfish (Scomberomorus commerson) in coastal waters of Sistan and Baluchestan province in 2007.
In gillnets with mesh sizes between 57 to 110 mm and netting of monofilamnet and multifilament, the size distribution of kingfish ranged between 40 to 78 cm of fork length, which all specimen caught were immature. In mesh size of 146 mm and 171 mm, the length range of the species was larger, in which the frequency of immature fish for the respective mesh sizes was 19 and 11. In general, most fish was captured by wedging in the all mesh sizes. The size range of kingfish captured by the trolling was between 52 and 147 cm, of which more than 50 percent of caught fish were immature. The proportion of kingfish catches in the gillnets of 57-110 mm mesh sizes is about 13% of the total catch composition, for which the mesh sizes are considered as the dominant gillnets for capturing the species in this area. The conribution of kingfish catches in 133, 146, and 171 mm mesh sizes was 1.1, 52.3 and 18.9% respectively, with a 146-mm mesh size is considered as a dominant gillnet for this species. The implementation of the ban on the use of 57 to 110 mm mesh sizes for exploitation of kingfish is mandatory, which the mesh size of 146 mm and above seems to be appropriate for responsible fishery of the species. However, recommendation of standard mesh size needs to be re-examined in field trials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gillnets
  • Kingfish
  • Immature fish
  • Tigertooth croaker gillnets
  • Oman Sea