بررسی تغییرات بافت دستگاه گوارش گورخر ماهی (Danio rerio) تغذیه شده با جیره حاوی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی اثرات استفاده از جیره حاوی اسانس زیره­سبز (Cuminum cyminum) بر بافت روده و کبد گورخر­ماهی انجام شد. اسانس زیره سبز در دو غلظتmg/kg  500 و 1000  به جیره ماهیان اضافه و در پایان دوره پرورش (۸ هفته) مطالعات بافت­شناسی انجام شد. نتایج نشان داد ارتفاع ویلی­ها، عرض ­ویلی­ها، نسبت توسعه لایه مخاطی به سروزی، قطر هسته و اندازه هپاتوسیت­ها، در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی اسانس نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود؛ در حالی که عرض کریپت­ها نسبت به شاهد کاهش نشان داد. در ماهیان پرورش یافته با جیره حاوی mg/kg 1000 اسانس تعداد سلول­های گابلت نسبت به ماهیان شاهد بیشتر شده بود؛ در حالی که در تیمار حاوی غلظت کمتر اسانس، تعداد این سلول­ها نسبت به تیمار شاهد کمتر بود. علی­رغم مشاهده تغییرات مشخص در شاخص­های اندازه­گیری شده، تنها قطر سلول­های کبدی در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی غلظت بالای اسانس با دیگر تیمار­ها اختلاف معنی­داری نشان دادند و اندازه این سلول­ها در ماهیان این تیمار نسبت به دیگر تیمار­ها بزرگتر بود. به طور کلی با توجه به افزایش نسبت توسعه لایه مخاطی به سروزی و همچنین کاهش تعداد سلول­های گابلت در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی mg/kg 500 اسانس زیره سبز، به نظر میرسد استفاده از غلظت­های پایین اسانس در جیره می­تواند منجر به بهبود ویژگی­های هیستولوژیک دستگاه گوارش گورخر ماهی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The gastrointestinal histological changes in zebra fish (Danio rerio) fed with cumin (Cuminum cyminum) essential oils

نویسندگان [English]

  • M. Shahriari Moghadam
  • E. Ahmadifar
چکیده [English]

Present study was conducted to investigate the effects of cumin (Cuminum cyminum) essential oil on the intestine and liver tissues of zebra fish. Essential oil was added to the diet in two concentrations (500 and 1000 mg/kg) and at the end of the experiment (8 weeks) histological studies were performed. The results showed that villus height and width, absorption surface area of the intestinal mucous membrane surface, diameters of hepatocyte and their nucleus in the fish that fed with the essential oils were higher than control treatment, while the crypt depth decreased compared with the control. In fish grown with diet containing 1000 mg/kg, the number of goblet cells increased compared with control group, while in fish fed with the lower concentrations, the number of them was lower. Despite the observed changes in the measured parameters just the diameters of the hepatocytes in fish fed with diets containing 1000 mg/kg essential oils showed a significant difference and the size of these cells was larger than other treatments. In general, due to the increase in the absorption surface area and decrease in the number of goblet cells in fish fed with diet containing 500 mg/kg essential oil it seems that the use of low concentrations of essential oils can improve the histological characteristics of the digestive tract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cumin
  • goblet cell
  • hepatocyte
  • intestine
  • zebra fish