بررسی برخی عناصر فلزی (Al, V, Ni, Zn, Tl, Sn) در بافت‌های مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) و ارتباط آن با جنسیت و شاخص‌ وزن و طولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش درمورد غلظت عناصر فلزیدر آبزیان از جهت سلامت انسانی اهمیت دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان غلظت  عناصر فلزیروی (Zn)، نیکل (Ni)، قلع (Sn)، آلومینیوم (Al)، وانادیوم (V) و تالیوم (Tl) در بافت خوراکی (عضله) و بافت­های غیر خوراکی (کبد و آبشش) ماهی کفال طلایی و ارتباط آن با جنسیت و شاخص­ وزن و طول است. نمونه­برداری از ماهی کفال طلایی بالغ، از مناطق مختلف نوار ساحلی دریای خزر در دو فصل پاییز و بهار در سال 1393-1394 انجام گردید. استخراج فلزات از بافت، طبق روش استاندارد با استفاده از مخلوط اسید هضم و تعیین غلظت، بوسیله دستگاه جذب اتمی و بر حسب میکروگرم برگرم وزن خشک انجام شد. نتایج نشان داد میزان جذب عناصر فلزیدر فصل بهار بیشتر از فصل پاییز و به صورت Zn>Ni>Sn>Al>Tl>V در بافت ماهیچه و Zn> Ni> Al> Sn>V> Tl در بافت­های کبد و آبشش بود. میزان تجمع فلزات بین سه بافت به صورت کبد> آبشش> عضله بود. به ترتیب میزان عناصر آلومینیوم، وانادیوم، روی، نیکل، قلع و تالیوم در بافت عضله 09/0، 04/0، 33/19، 09/0، 43/0 و 04/0؛ در بافت کبد 2/0، 13/0، 44/75، 82/0، 15/0 و 1/0؛ در بافت آبشش 14/0، 07/0، 47/51، 6/0، 09/0 و 07/0 میکروگرم برگرم وزن خشک بود. بیشترین تجمع فلزات در جنس نر دیده شد. رابطه منفی معنی­داری بین جذب فلزات آلومنیوم، وانادیوم و روی در سه بافت با وزن و طول وجود داشت (05/0>p). در مقایسه تجمع عناصر فلزیدر بافت عضله با حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهانی تمامی فلزات مورد بررسی پایین­تر از حد مجاز اعلام شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of some metal elements (Al, V, Ni, Zn, Tl, and SN) and their relationship with gender and biometric indices in different tissues of the golden grey mullet (Liza aurata)

نویسندگان [English]

  • M. Behrouz
  • M. Norouzi
چکیده [English]

The present research was conducted to evaluate the concentration of some metal elements in aquatic animals, which is important for human health. The aims of this study were to examine the concentration of metal elements namely zinc (Zn), nickel (Ni), tin (Sn), aluminum (Al), vanadium (V), and thallium (Tl), and their relationship with gender and biometric indices on edible (muscles) and nonedible (liver and gill) tissues of the golden grey mullet (Liza aurata). Samples were obtained from mature golden grey mullet in different regions on the shoreline of the Caspian Sea in autumns and springs of 2014 and 2015. According to standard methods, metals were extracted of muscles, livers, and gills of the species using the digestion method and an acid mix. The concentration was determined using a graphite atomic absorption spectrometer with µg/g dry weight. Research results revealed that absorption of metal elements was higher in spring than autumn and it was in the Zn>Ni>Sn>Al>Tl>V order in the muscle tissues and the Zn>Ni>Al>Sn>V>Tl order in the liver and gill tissues. The order of concentration of metals in the three aforementioned tissues was as follows: liver>gill>muscle. Concentrations of aluminum, vanadium, zinc, nickel, tin, and thallium in the muscle tissues were 0.09, 0.04, 19.33, 0.09, 04.43, and 0.04 µg/g dry weight, in the liver tissues were 0.2, 0.13, 75.44, 0.82, 0.15, and 0.1 µg/g dry weight, and in the gill tissues were 0.14, 0.07, 51.47, 0.6, 0.09, and 0.07 µg/g dry weight, respectively. The highest concentration of metals was observed in the male species. Weight and length showed a significantly negative relationship with accumulation of aluminum, vanadium, and zinc in the three tissues (p<0.05). The comparison of concentrations of metal elements in muscle tissues to the standard WHO concentration showed that concentrations of all of the metals under study were lower than the standard levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal elements
  • Golden grey mullet
  • tissues
  • Iran coasts
  • Caspian Sea