تأثیر جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات جایگزینی سطوح مختلف روغن کانولا با روغن ماهی در جیره غذایی بر شاخص­های رشد، نرخ بازماندگی و آنالیز لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss) انگشت قد طراحی و اجرا گردید. بدین منظور، سه جیره آزمایشی با سطح پروتئین یکسان (40 درصد) و سطوح چربی 100 درصد تهیه شد (جیره اول با 100 درصد روغن ماهی، جیره دوم با 100 درصد روغن کانولا و جیره سوم با 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن کانولا  با سه تکرار). سپس 405 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 1±11گرم و تراکم 45 عدد در 9 حوضچه طی مدت هشت هفته با جیره های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده، ترکیب 50 درصد روغن ماهی و 50 درصد روغن کانولا در جیره، موجب بهبود شاخص­های رشد شامل: وزن نهایی، درصد افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و شاخص وضعیت گردید و تفاوت معنی داری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0>p). از نظر ضریب تبدیل غذایی نیز اختلاف مشاهده شده در هر سه تیمار معنی دار بود (05/0>p) و بیشترین میزان آن در تیمار 100 درصد روغن ماهی مشاهده شد. هر چند که در بین تیمارهای مختلف از نظر درصد بازماندگی و مقادیر پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت لاشه ماهیان اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0<p). بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، جایگزینی بخشی از روغن کانولا با روغن ماهی (50 درصد روغن ماهی با 50 درصد روغن کانولا) در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد تأثیر مثبتی بر شاخص­های رشد داشته است و می تواند با کاهش طول دوره پرورش موجب کاهش هزینه ­ها گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of replacing dietary fish oil with canola oil on growth indices, survival rate and body chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling

نویسندگان [English]

  • S. Barzegar
  • K. Aliramaji
  • S. Najjar Lashgari
  • M. Adel
  • M. Mohammad Alikhani
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects of replacing dietary fish oil with canola oil on growth indices, survival rate and body chemical composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerling. For this purpose, three experimental diets were prepared with the same protein level (40%) and fat levels of 100% )First diet with 10% fish oil, second diet with 100% canola oil and third diet with 50% fish oil and 50% canola oil with three replicates). Then 405 fingerling rainbow trout with an average weight of 11±1 g and a density of 45 in 9 ponds were fed in experimental diets for 8 weeks. Based on the results, the combination of 5% fish oil and 5% canola oil in the ration improved the growth indices including: final weight, Increase Body Weight (BWI), Special Growth Ratio (SGR) and Condition Factor (CF) and showed a significant difference with other treatments and the highest amount was observed in 10% fish oil treatment (p<0.05). However, there was no significant difference between treatments in terms of survival rate and protein, fat, ash and moisture content of fish carcasses (p>0.05). Based on the results of this study, replacing part of canola oil with fish oil (50% fish oil with 50% canola oil) in rainbow trout diet has a positive effect on growth indices and can reduce costs by reducing the length of breeding period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola oil
  • Growth
  • survival
  • Carcass analysis
  • Rainbow trout