اثرات کاهش سطح پروتئین جیره و درصد پودر ماهی بر شاخص های رشد و میزان نیتروژن آزاد شده در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات کاهش سطح پروتئین خام به همراه جایگزینی قسمتی از پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور جیره هایی با سه سطح پروتئینی 40، 36 و 32 درصد با سطوح پودر ماهی 60، 40 و 20 درصد با متعادل سازی الگوی اسیدهای آمینه مورد استفاده قرار گرفت، که شامل: 9 تیمار با سه تکرار بود. نتایج نشان داد که تأثیر سطح پروتئین در شاخص های رشد معنی دار بود (05/0p˂). ولی جایگزینی پودر ماهی تنها بر ضریب رشد ویژه و رشد نهایی اثر داشت (05/0p˂). اثرات متقابل سطوح پروتئین و میزان جایگزینی پودر ماهی، بر ضریب رشد ویژه معنی دار بود (05/0p˂) و در سایر شاخص های رشد تأثیری مشاهده نگردید (05/0p>). بالاترین سرعت رشد ویژه مربوط به تیمار 36p40f (36 درصد پروتئین خام و40درصد تأمین پروتئین با پودر ماهی) به میزان 02/0±76/1 بود. بررسی میزان کل نیتروژن آمونیایی (TAN) نشان داد که سطوح پروتئین خام و جایگزینی پودر ماهی به صورت جداگانه و متقابل اثر گذار بود (05/0p˂) و کمترین میزان نیتروژن آمونیایی در دو تیمار 36p20f و 32p40f مشاهده شد. در نتیجه مشخص گردید کاهش سطح پروتئین جیره تا 36 درصد و جایگزینی بیش از 60 درصد پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره قزل آلای رنگین کمان با متعادل سازی الگوی اسید های آمینه بدون تأثیر منفی در شاخص های رشد امکان پذیر است و می تواند میزان ورود نیتروژن آمونیایی به منابع آبی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of low protein and fishmeal diets on growth parameters and Nitrogen excretion in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A.A. Esmaeili
  • A. Keramat
  • A. Teymori
  • H. Ouraji
چکیده [English]

The main goal of the current study was to investigate the effects of low protein diets along with fishmeal replacement by plant protein in rainbow trout diet. In the current study, three protein levels (32, 36 and 40%) and three fishmeal levels (20, 40 and 60%) were tested in rainbow trout. Amino acid content of the diets were balanced by addition of essential amino acids. This led to nine experimental diets and three replicates for each treatment. The results showed that growth parameters were influenced by protein level (p<0.05). However, fishmeal replacement only changed final weight and specific growth weight (p<0.05). The result also revealed that the interaction effect between protein level and fishmeal replacement was significant only for specific growth rate (p<0.05) and there were no interaction effect for other growth parameters (p>0.05). Maximum growth was observed in fish fed diet containing 36% protein and 40% fishmeal. Both protein level and fishmeal replacement affected TAN excretion in rainbow trout (p<0.05) and minimum ammonia nitrogen was observed in treatments 36p20f and 32p40f (p<0.05). In conclusion, the current result suggested that lowering dietary protein by 36% and also fishmeal replacement by plant protein up to 60% did not have a negative impact on growth parameters in rainbow trout when dietary essential amino acids were balanced. This condition also can lead to a lower ammonia release to water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amino acids
  • Growth
  • Feed conversion
  • protein level
  • fishmeal