تغییر ارجحیت بویایی تاس ماهی ایرانی(Acipenser persicus Borodin, 1897) از طریق ایجاد حافظه بویایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ایجاد حافظه بویایی یکی از روش های امید بخش برای بهبود تغذیه نوزدان در دامپروری است. به منظور بررسی امکان ایجاد حافظه بویایی و بکارگیری این روش در بهبود تغذیه لارو اولیه تاس ماهی ایرانی، تخم لقاح یافته و لاروهای اولیه حاصله تاس ماهی ایرانی، در قالب سه تیمار از ابتدای جنینی تا روز 29 پس از تفریخ در معرض فنیل اتیل الکل با غلظت 0001/0 مول در لیتر و عصاره غذای کنسانتره ماهی با غلظت 01/0 گرم در لیتر قرار گرفتند. به تیمار شاهد، ماده محرکی افزوده نگردید. در روز یازدهم و در روز بیست و پنجم پس از تفریخ، رفتار لاروها در مواجهه با بوی ماده محرک و عصاره آرتمیا در آبراهه دو بازویی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله از این آزمون نشان داد که لاروهای نگهداری شده در معرض محرک های بویایی در روز یازدهم پس از تفریخ برای بوی ماده محرکی که در آن پرورش یافته اند، ارجحیتی قائل نیستند اما در روز بیست و پنجم پس از تفریخ، بوی موادی که در معرض آن رشد یافته اند را نسبت به بوی عصاره آرتمیا به عنوان ماده جاذب به طور معنی داری ترجیح می دهند (05/0>P). در حالی که در روز 25 پس از تفریخ 80 درصد لاروهای تیمار شاهد در اولین انتخاب وارد بازوی حاوی عصاره آرتمیا می شوند، لاروهای پرورش یافته در معرض محرک بویایی، بازوی حاوی ماده محرک را برای اولین ورود انتخاب می نمایند. میانگین مدت زمان حضور این لاروها (ارزش واکنش) در بازوی حاوی ماده محرک بویایی نیز به طور معنی داری بیش از میانگین مدت حضور آنها در بازوی حاوی عصاره آرتمیا است (05/0>P). این نتایج نشان داد که قرار گرفتن مستمر جنین و لارو ماهی قره برون در معرض فنیل اتیل الکل با غلظت 0001/0 مول در لیتر و عصاره غذا با غلظت 01/0 گرم در لیتر موجب تغییر ارجحیت بویایی در لارو های 25 روزه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changing olfactory preference by olfactory imprinting in Persian Sturgeon ( Acipenser persicus) larvae

نویسندگان [English]

  • M. Shakouri
  • H. Oraji
  • A. Karamat Amirkolahi
  • H. Abdolhay
چکیده [English]

Olfactory imprinting is one of the affordable approaches for improving neonatal feeding in husbandry. In order to evaluate the possibility of olfactory imprinting in the Persian sturgeon larvae and to evaluate its future application in the feeding of larvae, two groups of early fertilized eggs were exposed to the stimuli solution (phenyl ethyl alcohol (0.0001 mol/L) and the fish feed extract (0.01 g/L) until 29 days after hatching. The third group (control) exposed to neither stimuli solution nor the fish feed extract. Fish larvae behavior was examined in Y-maze at days 11 and 25 posthatch in order to evaluate the larvae preference/avoidance reactions to the stimuli solution and the fish feed extract. The results indicated that the exposed Persian sturgeon larvae did not show any preference/avoidance reaction at day 11 posthatch to the pertinent stimuli, whereas the exposed Persian sturgeon larvae preference was for the stimuli solution rather than the fish feed extract at day 25 posthatch (P<0.05). The preference of larvae of the control group was for the fish feed extract rather than the stimuli solution at day 25 posthatch, whereas the exposed Persian sturgeon larvae preference was for the stimuli solution rather than the fish feed extract at day 25 posthatch. The average time of the larvae presence (value for reaction) in the arm containing the pertinent stimuli was significantly higher than the average time of the larvae presence in the arm containing the fish feed extract (P<0.05). The result indicated that continues exposure of egg and larvae of the Persian sturgeon to the phenyl ethyl alcohol (0.0001 mol/L) and the fish feed extract (0.01 g/L) could change olfactory preference of the larvae at day 25 post hatch.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olfactory imprinting
  • Persian sturgeon
  • Feeding larvae
  • Y-maze