جدا سازی و شناسایی مولکولی ویبریو هاروی از ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع استان‌های جنوبی کشورـ ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ویبریو هاروی (.Vibrio harveyi)یکی از عوامل اصلی ایجاد بیماری ویبریوزیس ماهی باس دریایی آسیایی در بسیاری از مزارع پرورش ماهیان دریایی در قفس در دنیا محسوب می­شود. هدف از تحقیق حاضر، جداسازی و شناسایی این باکتری از ماهی باس دریایی پرورشی در مزارع استان­های جنوبی کشور (خوزستان، بوشهر و هرمزگان) بود. درمجموع تعداد 110 قطعه ماهی (80 قطعه ماهی بیمار و تعداد 30 قطعه ماهی به‌ظاهر سالم) در دامنه وزنی 700-50 گرم نمونه‌برداری گردید. جداسازی به روش معمول جداسازی کشت باکتریایی انجام شد و جدایه‌ها ازنظر ویژگی‌های بیوشیمیایی و ملکولی با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن‌های 16S rDNA و vhh به ترتیب اختصاصی جنس و گونه به روش واکنش زنجیره پلیمراز دوگانه ( Duplex PCR ) دوگانه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج PCR، نشان داد که از 95 جدایه­ شناسایی‌شده به روش بیوشیمیایی، تنها 65 جدایه متعلق به جنس ویبریو بود که از این تعداد 46 جدایه (76/70%) به‌عنوان ویبریو هاروی تأیید شد. این نتایج نشان‌دهنده‌ی میزان حضور بالای ویبریو هاروی در ماهی باس دریایی آسیایی پرورشی در مزارع موردبررسی است. همچنین نتایج ویژگی‌های بیوشیمیایی جدایه‌های ویبریو هاروی که به روش PCR تأییدشده بودند، نشان دادند که جدایه‌ها نسبت به چندین آزمایش بیوشیمیایی واکنش متفاوتی دارند. بنابراین استفاده از روش Duplex PCR که در این تحقیق بکار گرفته شد، به‌عنوان یک روش دقیق و سریع در تشخیص ویبریو هاروی معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and molecular identification of Vibrio harveyi from cultured asian seabass in farms located south provinces of IRAN

نویسندگان [English]

  • A. Ajdari
  • R. Peyghan
  • M. Ghorbanpour
  • M. Ahangarzadeh
  • M. Mirbakhsh
چکیده [English]

Vibrio harveyi is one of the opportunistic marine environment bacteria that is considered as one of the main causes of Asian seabass vibriosis diseases in many marine cage farms in the world. The aims of this study were isolation and identification of this bacteria in cultured Asian seabass in farms, located southern provinces of IRAN (Khuzestan, Bushehr and Hormozgan). In this study, a total number of 110 Asian seabass (80, with clinical sings of disease and 30, apparently healthy fish) with different body weight ranging 50-700g were sampled. Isolation was done from internal organs (kidney, heart, spleen and liver) in common method of bacterial isolation and isolates subjected to phenotypic and molecular characteristics using duplex PCR amplification of the 16SrDNA & vhh genes respectively genus & species-specific gene. The results of PCR showed that of the 95 phenotypically identified isolates, only 65 isolates belong to the genus vibrio and 46 (70.76%) of them were identified as Vibrio harveyi. These results indicate a high present of Vibrio harveyi in cultured Asian seabass in studied farms. Results of the biochemical characteristics of the isolates confirmed with PCR, showed isolates have different reaction in several biochemical tests. Accordingly, the duplex PCR method presented in this study was introduce as an accurate and rapid method for diagnosis of V. harveyi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vibrio harveyi
  • Asian seabass
  • cage culture
  • Vibriosis
  • PCR