تأثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب استخر مزارع پرورش میگو بر میزان بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannaemi) در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط میان فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب با یکدیگر و تعیین پارامترهای مؤثر بر بازماندگی میگوی وانامی (Litopenaeus vannaemi) در 3 استخر از 3 مزرعه با تراکم 250000 قطعه و با زمان ذخیره سازی یکسان در مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان به مدت 109 روز، از خرداد تا شهریور ماه 1395 انجام گرفت. تیماربندی استخرها براساس نوع جیره تجاری به 3 تیمار، استخر T1 با غذای t1، استخر T2 با غذای t2 و استخر T3 با غذای t3، تقسیم شد. اندازه گیری فاکتورهای مورد آزمایش در هر تیمار با سه بار تکرار انجام شد که در نتایج مقادیر بصورت میانگین بیان شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که بیشترین ارتباط معنی دار بین دو فاکتور شوری و دما، و همچنین شوری و pH برقرار بود. مقادیر نیترات و فسفات ثبت شده در طی دوره پرورش خارج از محدوده استاندارد بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی میان خصوصیات شیمیایی آب و میزان بازماندگی نشان داد که در هر سه مزرعه نیترات و آمونیاک بیشترین تأثیر را بر روی بازماندگی میگوها داشت که این رابطه به صورت عکس بیان شد. طبق نتایج بدست آمده میانگین وزن اولیه، وزن نهایی و افزایش وزن بدن، در T3 بیش از T1 و T2 مشاهده شد و میزان بازماندگی در انتهای دوره در T3 و T2 بیش از T1 ثبت گردید. به نظر می رسد سطح پروتئین موجود در جیره های غذایی نقش مهمی در میزان نیترات و آمونیاک و در نهایت بازماندگی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of water physicochemical factors of culture ponds on the survival rate of Litopenaeus vannaemi in shrimp culture farms of Abadan-Choebdeh

نویسندگان [English]

  • E. Fakher Nasab
  • V. Yavari
  • M. Zakeri
چکیده [English]

This study was performed to survey the relationship between water physicochemical factors and determination the effective parameters on Litopenaeus vannaemi  survival in three ponds of three different farms with same stocking (250000 pl) and same storage time during 109 days (Days of culture), from June to September, in  shrimp culture ponds of Abadan-Choebdeh. The results showed that the highest correlation between salinity and temperature, as well as salinity and pH is established. Nitrate and phosphate values ​​recorded during the culture period were outside of the standard range. The results of correlation between chemical feature and survival showed  in all of three farms, the nitrate and ammonia had the maximum effect on shrimp survival which this relationship was expressed inverse. According to the results, the mean of primary weight, final weight and weight gain was observed in T3 more than T1 and T2 , and survival rate in T3 and T2 was more than T1 at the end of the culture period. It seems that the level of protein in diets play an important role in the nitrate and ammonia scale and finally in survival.

کلیدواژه‌ها [English]

  • survival
  • Ammonia
  • Nitrate
  • Physicochemical factors
  • Litopenaeus vannaemi