اثر لسیتین سویا بر شاخص‌های رشد، ترکیب شیمیایی، فعالیت آنزیم‌های گوارشی و ریخت‌سنجی روده ماهی آزاد خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر لسیتین سویا بر شاخص­های رشد، ترکیب لاشه، فعالیت آنزیم­های گوارشی و ریخت­سنجی ­روده پیش مولدین ماهی آزاد دریای خزر انجام شد. برای این منظور تعداد 90 عدد ماهی آزاد (10±350گرم) بصورت تصادفی در سه تیمار (هر کدام با 3 تکرار) تقسیم شدند. ماهیان گروه اول (شاهد) با غذای پایه مرکز، گروه دوم غذای پایه به همراه 12% روغن سویا، گروه سوم غذای پایه بعلاوه 6% روغن سویا و 6% لسیتین به مدت 90 روز تغذیه شدند. شاخص افزایش وزن بیانگر برتری آماری تیمار 3 نسبت به تیمارهای شاهد و 2 بود. همچنین شاخص ضریب تبدیل غذایی (FCR) در تیمار 3 فقط با تیمار شاهد اختلاف معنی­داری داشت (05/0≥p). رطوبت لاشه ماهیان تیمارهای 2 و 3 با شاهد دارای اختلاف معنی­داری بود (05/0≥p)، ولی در محتوای پروتئین و چربی بین تیمارها اختلاف معنی­داری نداشت (05/0<p). همچنین اختلاف معنی­دار بین تیمارهای 2 و 3 از لحاظ میزان انرژی خام وجود داشت (05/0≥p). فعالیت آنزیم­­های گوارشی (پروتئاز، لیپاز و آمیلاز) ماهیان تیمار 3 با تیمارهای دیگر اختلاف معنی­داری داشت (05/0≥p). همچنین، ضخامت اپیتلیوم و عضله خارجی روده در تیمارهای 2 و 3 بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (05/0≥p). نتیجه آنکه، افزودن 6% لسیتین سویا به جیره غذایی ماهی آزاد موجب بهبود رشد و برخی فراسنجه­های فیزیولوژیکی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of soybean lecithin on growth indices, body composition, digestive enzymes activities and intestinal histomorphometery of Caspian Salmon (Salmo trutta caspius)

نویسندگان [English]

  • R. Jenabi Haghparast
  • K. Sarvi Moghanlou
  • M. Mohseni
  • A. Imani
چکیده [English]

The present study conducted to evaluate the effects of soybean lecithin on growth indices, body composition, digestive enzymes activities and intestinal histomorphometry of Caspian salmon. Ninety fish (350g ± 10) were randomly divided into three treatments with three respective replicates. The first treatment (control group) was fed with commercial feed, while the second group received diet supplemented with 12% soybean oil, and the third one received feed supplemented with 6% soybean oil and 6% soybean lecithin for 90 days. Weight gain was indicative of the statistical superiority of treatment 3 over control group and treatment 2. In addition, FCR of treatment 3 was only significantly different from control group (p≤0.05). There were significant differences regarding moisture content of treatments 2 and 3 in compare to control group (p≤0.05), however, protein and lipid contents of treatments were not significantly different (p≤0.05). Furthermore, energy contents of treatments 2 and 3 were significantly different (p≤0.05). Digestive enzymes activities (protease, lipase and amylase) of treatment 3 significantly differed from treatment 2 and control group (p≤0.05). Morphometric characteristics of intestine including epithelium thickness and external muscle thickness of treatments 2 and 3 were significantly different from those of control group (p≥0.05). In conclusion, supplementing Caspian salmon diet with 6% soybean lecithin improved growth and some physiological parameters of the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lecithin
  • Growth
  • Digestive enzymes
  • intestinal histomorphometery
  • Salmo trutta caspius