بررسی کیفیت آب رودخانه‌های کاج و سندگان جهت پرورش ماهی قزل‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پارامترهای کیفی آب دو رودخانه­ کاج و سندگان در استان چهارمحال و بختیاری برای پرورش ماهی قزل­آلا، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای رودخانه کاج، 6 ایستگاه و برای رودخانه سندگان، 5 ایستگاه نمونه­برداری انتخاب شدند. از آب هر ایستگاه یک بار در هر ماه و از اردیبهشت تا مهرماه 1393، نمونه­برداری شد و نمونه­ها برای تعیین میزان نیتریت، آمونیوم، فسفات محلول، BOD5، COD، TSS، TDS، Cu، Zn، Hg، کلرور، سموم ارگانوفسفره، PH، مالاشیت گرین و EC، به آزمایشگاه منتقل شدند. غلظت نیتریت در آب رودخانه سندگان (mg/l 106/0) در حد استاندارد (05/0<p) و در آب رودخانه کاج (mg/l 079/0) کم­تر از استاندارد (009/0>p) بود. در رودخانه­های تحت بررسی، غلظت فسفات محلول (162/0 و 152/0 میلی­گرم در لیتر به ترتیب در رودخانه کاج و سندگان) بیش­تر از مقدار استاندارد بود (0007/0>p). مقدار کل مواد جامد محلول در آب رودخانه کاج (mg/l 225) و سندگان (mg/l 335) بیش­تر از استاندارد بود (به ترتیب، 03/0>p و 0001/0>p). غلظت BOD5 و COD در هر دو رودخانه (به ترتیب برای رودخانه کاج 67/2 و 56/5 و برای رودخانه سندگان 16/2 و 22/4 میلی­گرم در لیتر)، کم­تر از مقدار استاندارد (0001/0>p) بود. مقدار مالاشیت گرین در ایستگاه آخر رودخانه کاج، 003/0 میلی­گرم در لیتر (05/0<p) و در ایستگاه آخر رودخانه سندگان، 065/0 میلی­گرم در لیتر (05/0>p) بود. هدایت الکتریکی در رودخانه سندگان (562 میکروزیمنس بر سانتیمتر) بیش­تر از مقدار استاندارد بود (0003/0>p). سایر پارامترها در آب هر دو رودخانه،­ کم­تر از میزان استاندارد بود (0001/0>p). به طور کلی، آب رودخانه­های کاج و سندگان برای پرورش ماهی قزل­آلا مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of water quality of the Kaj and Sendegan rivers for rainbow trout culture in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • M. Bagheri
  • P. Mansouri
  • M.A. Talebi
  • M. Karami
  • M. Farzan
چکیده [English]

Water quality parameters of Kaj and Sendegan rivers in Chaharmahal and Bakhtiari province were assessed for rainbow trout culture. For Kaj and Sendegan rivers, 6 and 5 sampling stations were selected, respectively. The water samples were collected once a month from May to October (2015) and were sent to laboratory for assessing: Nitrite, Ammonium, Soluble Phosphate, BOD5, COD, TSS, TDS, Cu, Zn, Hg, Cl-, organophosphate toxins, pH, Malachite green and EC. The Nitrite concentration in Sendegan River (0.106 mg/l) was equal to standard (p>0.05) and in Kaj River (0.079 mg/l) was lower than standard (p<0.009). The soluble Phosphate concentration was higher than standard (p<0.0007) in the studied rivers (0.162 and 0.152 mg/l for Kaj and Sendegan, respectively). Measured TDS for Kaj (225 mg/l) and Sendegan (335 mg/l) rivers were higher than standard (p5 and COD concentrations were lower (p<0.0001) than its standards for two rivers (2.67 and 5.56 mg/l for Kaj River and 2.16 and 4.22 mg/l for Sendegan River, respectively). Amount of Malachite green in the last station of Kaj River was 0.003 mg/l (p>0.05) and in the last station of Sendegan River was 0.065 mg/l (p<0.05). The EC of Sendegan River (562 µs/cm) was higher than standard (p<0.0003). Other parameters in the both rivers, were lower than the standard (p<0.0001). Generally, water quality of Kaj and Sendegan rivers were not suitable for rainbow trout culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Water quality
  • River
  • Chaharmahal and Bakhtiari province