جایگزینی پودر ماهی با کنجاله کانولا و تاثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطح هورمون های تیروئیدی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به ­منظور جایگزینی کردن سطوح مختلف کنجاله کانولا جای پودر ماهی و تأثیر آن بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، برخی پارامترهای خونی و سطوح هورمون­های تیروئیدی (تری­یدوتیرونین و تیروکسین) تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) طراحی و اجرا گردید. ماهیان با وزن اولیه 34/0±80/22 گرم (میانگین± انحراف معیار) در قالب پنج تیمار و سه تکرار به مدت 10 هفته با جیره محتوی سطوح مختلف کنجاله کانولا  شامل 0 (شاهد)، 10 (10CM)، 20 (20CM)، 30 (30CM) و 40 (40CM) درصد (جایگزین شده با پودر ماهی)، به ترتیب دارای پروتئین و انرژی یکسان (45 درصد و 53/18 کیلوژول بر گرم) تا حد سیری تغذیه شدند. در پایان دوره پرورش، بالاترین مقادیر متوسط وزن نهایی بدن، وزن کسب شده، نرخ رشد ویژه و نرخ کارایی پروتئین در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای شاهد، 10CM و 20CM ملاحظه شد که با ماهیان 40CM دارای اختلاف معنی دار آماری بود (05/0 P<).[M1]  اضافه کردن کانولا در جیره، منجر به ایجاد تفاوت معنی‎دار در مقادیر متوسط هماتوکریت، گلبول قرمز، گلبول سفید، منوسیت و ائوزینوفیل نسبت به تیمار شاهد نشد. با افزایش سطوح مختلف کنجاله کانولا در تیمارهای غذایی مختلف اختلاف معنی­داری در سطح هورمون T3 مشاهده نشد. کمترین میزان هورمون T4 در تیمار 40CM مشاهده شد که با ماهیان تغذیه شده با تیمار شاهد، 10CM و 30CM دارای اختلاف معنی­دار آماری بود. قابلیت هضم ظاهری پروتئین در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد بطور معنی داری از ماهیان 30CM و 40CM بالاتر بود. قابلیت هضم ظاهری چربی ماهیان تغذیه شده با جیره 40CM  بطور معنی داری پایئن­تر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، می‏توان تا 20 درصد کنجاله کانولا را در جیره غذایی تاس ماهی سیبری، بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، پارامترهای خونی و هورمون تیروئیدی جایگزین پودر ماهی نمود، بطوریکه علاوه بر کاهش میزان مصرف آرد ماهی، از لحاظ اقتصادی نیز برای پرورش دهندگان مقرون به صرفه باشد. [M1]سطح معنی داری مشخص نیست.(p<???) هر جا که تفاوت معنی دار اماری بیان می گردد، سطح معنی داری باید مشخص باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Replacement of fish meal with canola meal and its effects on growth performance, digestion, indicas hematological and thyroid hormones level of Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • M. Mohseni
  • M. Malekpour
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of replacing dietary fishmeal with canola meal on growth performance, digestion, indicas hematological and thyroid hormones level of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). Five isonitrogenous (45%crude protein) and isocaloric (18.53KJg-1) were formulated by replacing 0(control), 10 (CM10), 20(CM20), 30(CM30) and 40%(CM40) [M1] of fishmeal with canola meal. Fish juveniles with initial weight of 22.80±0.34 g (mean ± SD) in 5 treatments and 3 replications were fed for 10 weeks. At the end of the experiment, growth performance, digestion, hematological parameters and T3 and T4 hormone levels were measured. The results of this study showed that there were significant differences in growth indices, body composition and T4 level of fish fed different diets (p<0.05). There were no significant differences in growth performance between control, CM10, CM20 and CM30, but the lowest growth performance were observed in CM40 and there was significant differences in growth performance between CM40 with other treatments. There were no significant difference in growth performance between CM30 and CM40. There were no significant differences in hematological indices between fish fed differences diets. There were no significant differences in T3 level between of fish fed differences diets, but significant differences were observed in T4 level in fish fed different diets. The lowest level of T4 was observed in CM40 and there were significant differences with control, CM10 and CM30. There were no significant differences in T4 level between CM20 with CM30 and CM40,but were significant differences between CM20 with control and CM10. There were no significant differences in T3:T4 ratio between fish fed different diets. The results of the present study showed that 30%fish meal can be replaced by canola meal without negative effect on growth performance, body composition, hematological parameters and thyroid hormone levels of Siberian sturgeon. [

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Siberian sturgeon (Acipenser baerii)
  • Digestibility
  • Thyroid hormones