پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون و اثر گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در تالاب عینک، استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این  پژوهش برای شناسائی، تعیین ترکیب و فراوانی فیتوپلانکتون در تالاب عینک طی سال 1396 انجام گردید. براساس مشخصات دریاچه، نمونه ها از 4 ایستگاه در پیکره آبی جمع آوری گردیدند. در این مطالعه 30 جنس فیتوپلانکتونی از شاخه های باسیلاروفیتا (9 جنس)، کلروفیتا (7 جنس)، سیانوفیتا (9 جنس)، داینوفلاژلا (2 جنس) و اگلنوفیتا (3 جنس) شناسائی گردیدند. یافته ها نشان داد، سیانوفیتا با میانگین فراوانی 4/21±3/31 میلیون سلول در لیتر، فیتوپلانکتون غالب (94 درصد) تالاب عینک بوده است. جنس Oscillatoria از شاخه سیانوفیتا دارای بیشترین فراوانی (2/28 میلیون سلول در لیتر) در تالاب عینک بوده است. شاخه اگلنوفیتا کمترین فراوانی رابا میانگین 48000 ± 303000  سلول در لیتر در مدت مطالعه داشت. همچنین در تالاب عینک جنس های Lepocinclis و Euglena از شاخه اگلنوفیتا که شاخص آب های آلوده اند، مشاهده شد. یافته ها بیانگر کاهش تراکم فیتوپلانکتون در ایستگاههای با حضور گیاه سنبل آبی بود، بطوریکه فراوانی فیتوپلانکتون از 58 میلیون سلول در لیتر در ایستگاههای بدون گیاه سنبل آبی، به 7/1 میلیون سلول در لیتر در ایستگاههای با حضور گیاه سنبل آبی رسید (05/0p < ). افزایش گیاه غیر بومی سنبل آبی (Eichhornia crassipes) باعث کاهش فتوسنتز و فراوانی فیتوپلانکتون شده است که در صورت عدم کنترل آن اثرات منفی بیشتر بر اکوسیستم تالاب عینک خواهد گذاشت. جلوگیری از افزایش بار مواد مغذی، مبارزه بیولوژیک، شیمیائی و یا مکانیکی با گیاه غیر بومی سنبل آبی برای احیاء این اکوسیستم حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distribution, phytoplankton abundance and impact of Eichhornia crassipes in the Eynak Wetland, Guilan state-Iran

نویسندگان [English]

  • S. Bagheri
  • M. Makaremi
  • A. Mirzajani
چکیده [English]

This study focused on identification, phytoplankton structure and abundance in the Eynak wetland in 2017. Based on the condition of wetland, the samples were collected at 4 stations in the water body. This study identified 30 phytoplankton taxa comprised of Diatoms (9 genus), Chlorophyta (7 genus), Cyanophyta (9 genus), Dinoflagellata (2 genus) and Euglenophyta (3 genus) in the lake. The finding showed, the Cyanophyta abundance dominated (94 %) with average of 31300000 ± 21400000 cells.l-1 in the Eynak wetland. The Cyanophyta Oscillatoria sp. was toxin which had been the highest abundance almost 28200 000 cells.l-1in the wetland. The lowest abundance was comprised of Euglenophyta almost 303000±48000 cells.l-1 during the study. Furthermore, there were the Euglenophyta Lepocinlis sp. and Euglena sp. in the wetland, which are water polluted index. The finding showed, decline of phytoplankton abundance at the Eichhornia crassipes stations and the abundance received from almost 1700000 to 5800 0000 cells.l-1 at the stations of without E. crassipes. The increase in E. crassipes is reason of photosynthesis decries and phytoplankton abundance in the wetland which no control of E. crassipes, would be more negative impact in the Eynak wetland. The decrease of nutrients level and biological, chemical and mechanical control on E. crassipes are important for resuscitation of the ecosystem.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Abundance
  • Eichhornia crassipes
  • Eynak Wetland