تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک بر رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt, 1869)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این آزمایش، تأثیر سطوح مختلف اسید مالیک (صفر، 5/2، 5، 5/7 و 10 گرم در کیلوگرم جیره) بر عملکرد رشد و ترکیب لاشه بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) بررسی شد. بدین منظور، تعداد 375 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 60/0±72/33 گرم (میانگین ± خطای استاندارد) به طور تصادفی در حوضچه های بتونی گرد (با قطر 85/1 و عمق 25/0 متر) به تعداد 25 عدد در هر کدام، در 5 تیمار و با 3 تکرار توزیع و به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج اندازه­گیری شاخص­های رشد نشان داد که سطوح مختلف اسید مالیک در جیره­ غذایی بچه تاسماهیان سیبری سبب تاثیر معنی دار بر عملکرد رشد و کارایی غذایی نشد. میزان غذای مصرفی در تیمار تغذیه شده با جیره غذایی 5/2 گرم در کیلوگرم بیش­تر از سایر گروه­های آزمایشی بود و نیز شاخص تولید چربی تیمار 5/7 گرم در کیلوگرم کم­تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (05/0>p). پایین­ترین مقدار چربی و خاکستر لاشه در تیمار 5/7 گرم بر کیلوگرم اسید مالیک مشاهده شد و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت (05/0>p). بر اساس نتایج به­دست آمده، استفاده از اسید مالیک با مقادیر ذکر شده طی این مطالعه در تغذیه بچه ماهیان سیبری تاثیری بر عملکرد رشد نداشت، اما در آنالیز ترکیبات لاشه تأثیر داشته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary Malic acid on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt, 1869)

نویسندگان [English]

  • H. Alizade
  • H. Ouraji
  • B. Falahatkar
  • I. Efatpanah
چکیده [English]

In this study, the effect of different levels of Malic acid (0.0, 2.5, 5, 7.5 and 10 g/kg diet) was evaluated on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii). A total number of 375 fish (33.72 ± 0.60 g initial weight; mean ± S.E.) were randomly assigned to 15 circular concrete tanks (1.85 m diameter and 0.25 m depth). The fish were distributed in 5 treatments with 3 replicates and were fed during 8 weeks. The results of growth indices showed that different levels of Malic acid did not have a significant effect on growth performance and food efficiency. food consumption and lipid productive value had a significant difference among the groups (p< 0.05). The lowest amount of fat and ash contents was observed in fish fed with 7.5 g/kg Malic acid. Based on the results, the use of Malic acid in this study on juvenile Siberian sturgeon did not have an effect on growth performance, but affected on the body composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Body composition
  • Juvenile Siberian sturgeon
  • Malic acid
  • Sturgeon