بررسی کارایی حذف آمونیاک از پساب مزارع پرورش قزل آلا رنگین کمان توسط زغال لیلکی(Gleditschia caspica )، اسکلت مرجان Antozoa و پشم فولاد(Steel wool)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آبزی پروری از جمله پیشرو های تولید غذا سالم برای بشریت است. براساس گزارش سازمان خوار و بار جهانی بین بیش از 70 سیستم پرورش انواع موجودات زنده تامین کننده غذای جامعه بشری، آبزی پروری تنها منبعی است که بیشترین انگیزش را برای اشتغال زایی و فقرزدایی دارد. ازجمله مشکلات این صنعت پساب آمونیاکی ناشی از فعالیت های آبزی پروری است که باعث یوتریفیکاسیون آبهای دریافت کننده آنها می شود، حتی در غلظت های پایین آمونیاک نیز ممکن است اثرات منفی بر بافت ها و فاکتورهای فیزیولوژیکی قزل آلا رنگین کمان دارد. در این پژوهش با استفاده از زغال لیلکی، اسکلت مرجان و پشم آهن که توسط بیوفیلم جلبکی-باکتریایی پوشیده شده و بستری مناسب برای حذف فیزیکی و بیولوژکی مهیا می کند. غلظت اولیه آمونیاک در بیوراکتور شش میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد و هر کدام از مدیا بصورت جداگانه مورد آزمایش قرار گرفتند. نرخ کاهش آمونیاک در زغال لیلکی، اسکلت مرجان و پشم آهن طی دوره 72 ساعته آزمایش به ترتیب 91.5%، 82.1%، 78.8% بدست آمد. راندمان حذف آمونیاک در بیوراکتور بر اساس ضمیمه فعالیت متقابل مدیاها با بیوفیلم در جهت خذف فیزیکی، شیمیایی و زیستس تلقی گردید که نسبت به سیستم های مشابه در زمان کمتری به راندمان مطلوب رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

survey of ammunia absorption by coral shell and steel wool and lilaki’s coal (Gleditschia caspica) sewage of Rainbow trout culture

نویسندگان [English]

  • F. Konyeh
  • F. zeraatpisheh
  • E. HasanAhmadi
چکیده [English]

Aquaculture is one of the pioneers of healthy food production for humanity. According to the World Food and agriculture Organization (FAO), Aquaculture is the only source that has the most motivation for job creation and poverty eradication, among more than 70 breeding systems for human beings supplying living creatures, aquaculture is the only source. Among the problems of this ammonia wastewater industry is the aquaculture activities that result in the eutrophication of the water they receive, even at low concentrations of ammonia, may also have adverse effects on the tissues and physiological characteristics of rainbow trout. In this study, using coal, a coral shell and an steel wool that is covered with algae-bacterial biofilms and provides a suitable bed for physical and biological removal. The initial concentration of ammonia in the bioreactor was 6 mg / L and each of the media was tested separately. The rate of ammonia reduction in lignite, coral shell and steel wool has been 91.5%, 82.1%, and 78.8% during the 72-hour test period, respectively. The efficiency of ammonia removal in the bioreactor was based on the complement that the interactions of media with biofilm in the direction of physical, chemical and biodegradation, which yielded optimum efficiency compared to similar systems at a shorter time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammunia
  • steel wool
  • removal
  • lilaki coal
  • coral shell
  • Rainbow trout