اثر منابع مختلف نیتروژنی بر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی جلبک سبز-آبی اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نیتروژن به عنوان یکی از عناصر مهم موثر بر متابولیسم لیپید و پروتئین در ریزجلبک‌ها شناخته شده است. در این پژوهش به منظور بهینه‌سازی میزان زیتوده جلبک Spirulina platensis و همچنین میزان پروتئین آن، از منابع مختلف نیتروژنی همچون KNO3،NH4NO3  و اوره استفاده گردید. جلبک اسپیرولینا در محیط کشت زاروک محتوی منابع مختلف نیتروژن در ارلن‌های 3 لیتری محتوی 5/2 لیتر آب دریای استریل شده تحت شرایط یکسان با درجه‌حرارت °C25-22، شوری ppt 30، قلیائیت 8 و دوره نوریh  12:12 (تاریکی: روشنایی) کشت گردید. مطابق با نتایج، جلبک اسپیرولینا بطور موفقیت‌آمیزی در محیط کشت زاروک حاوی منابع مختلف نیتروژنی رشد نمود و با وجودیکه بیشینه زیتوده جلبکی در محیط کشت حاوی NH4NO3بدست آمد، ولی اختلاف معنی‌داری با دیگر منابع نیتروژنی نشان نداده است (05/0<p). همچنین اگرچه بیشینه میزان پروتئین محتوی سلول جلبکی به ترتیب در محیط کشت‌های حاوی NH4NO3  و KNO3 بدست آمد، ولیکن اختلاف معنی‌داری با محیط کشت حاوی اوره نشان نداد (05/0<p). از سویی دیگر، در تمام کشت‌های جلبک اسپیرولینا، افزایش میزان نیتروژن منجر به افزایش زیتوده و افزایش میزان پروتئین گردید. میزان کلروفیل aدر تمام تیمارها با افزایش غلظت نیتروژن، افزایش یافت و بیشینه میزان کلروفیل a g/ml)µ 18/9) در محیط کشت حاوی KNO3 و در روز چهاردهم دوره پرورش مشاهده گردید. به هرحال نتایج این تحقیق به روشنی نشان داد که اگرچه اختلاف معنی‌داری بین منابع مختلف نیتروژنی از نقطه نظر میزان زیتوده و محتوی پروتئینی مشاهده نگردید، ولیکن استفاده ازNH4NO3  می‌تواند کارایی نسبتاً بالاتری را نسبت به دیگر منابع نیتروژنی دارا ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different Nitrogen sources on growth rate and protein content of Spirulina platensis

نویسندگان [English]

  • M. Gorgij Jaski
  • M. Yahyavei
  • K. Rohani-Ghadikolaei
  • A.R. Salarzadeh
چکیده [English]

Nitrogen is known to have a strong influence on the metabolism of lipids and protein in various microalgae. In the present study, the production of S. platensis was optimized in terms of biomass and protein by using different Nitrogen sources as NH4Cl, NH4NO3 and Urea. S. platensis was grown in Zarrouk’s medium in a 3000 ml Erlenmeyer flask, in which the NaNO3 was replaced by NH4Cl, NH4NO3 and Urea with concentrations of 0.010, 0.025 and 0.050 M. Cultures were incubated at temperature of 30oC, salinity of 25 ppt and initial pH of 9.5 under 12/12 hour light-dark photo period with normal white light. The results clearly showed that S. platensis successfully cultivated by using different Nitrogen regimes, and though the maximum biomass was produced in medium containing NH4NO3, but there is not significant differences between treatments (p>0.05). The maximum protein content was obtained in culture containing NH4NO3 followed by NH4Cl and KNO3, and there is not significant differences between treatments (p>0.05). Moreover, in all S. platensis cultures, increasing in nitrogen concentrations, led to an increase in maximum biomass and protein content. The chl. a content increased with increasing Nitrogen concentrations in all treatments and relatively high values (9.18 µg/ml) were found with KNO3 as a Nitrogen source at 14th day of culturing period. Overall, though the results of present studyclearly showed no significant differences between treatments, but using of NH4NO3 could have relatively more effectiveness than the other Nitrogen sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nitrogen
  • protein
  • biomass
  • Spirulina platensis