معرفی و پراکنش لاروهای خانواده شیرونومیده (Chironomidae)در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت مصب‌ها به عنوان مناطق حساس اکولوژیک و زیستگاه موقتی بسیاری از آبزیان و همچنین اهمیت لاروهای خانواده Chironomidae در زنجیره غذایی و تغذیه ماهیان، تراکم و الگوی پراکنش این لاروها و ارتباط‌شان با متغیرهای محیطی در مصب رودخانه چشمه‌کیله تنکابن (حوضه جنوبی دریای خزر) مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ برداری به مدت یک سال به صورت دو ماه یکبار، از آبان ماه 1393 تا شهریور ماه 1394 در سه ایستگاه (S1 در رودخانه، S2 در مصب و S3 در دریا) با استفاده از نمونه بردارهای گرب مدل Van Veen (با سطح مقطع 03/0 مترمربع) و سوربر (با سطح مقطع 1/0 مترمربع با چشمه‌های به ابعاد 2/0 میلی‌متر) در سه تکرار انجام شد. متغیرهای آب شامل دما و شوری و متغیرهای رسوب شامل دانه بندی و مواد آلی کل (TOM) اندازه گیری شد. در این تحقیق، از خانواده Chironomidae، سه زیر خانواده Chironominae (5 جنس)، Orthocladinae (4 جنس) و Tanypodinae (1 جنس) شناسایی و معرفی شدند. 10 جنس معرفی شده در این تحقیق برای اولین بار از این رودخانه و مصب گزارش گردیدند. در بین جنس‌های شناسایی شده، بیشترین میانگین تراکم مربوط به جنس Orthocladius (235 عدد در مترمربع) و کمترین آن مربوط به جنس Eukiefferiella (5/45 عدد در مترمربع) بود. پراکنش مکانی این لاروها در بین ایستگاه‌های مورد بررسی اختلاف معنی‌داری را نشان داد )05/0(p< به طوری‌که ایستگاه‌ رودخانه تراکم (6/93±3/248 تعداد در مترمربع) بیشتری نسبت به ایستگاه‌ مصب (6/29±5/90 تعداد در مترمربع) و ایستگاه‌ دریا (0±0 تعداد در مترمربع) داشت. آزمون همبستگی پیرسون اختلاف معنی‌داری )05/0(p< بین تراکم لاروهای Chironomidae با عوامل محیطی در آب (دما و شوری) و رسوب (دانه‌بندی و مواد آلی کل)  نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction and Distribution of Chironomidae larvae in Cheshmeh Kileh estuary of Tonekabon (South Caspian Sea)

نویسندگان [English]

  • M. Tavol Koteri
  • H.R. Alizadeh Sabet
چکیده [English]

Considering the importance of estuaries as sensitive ecological areas and temporary habitat of many aquatic animals and also importance of Chironomidae larvae in the food chain and fish feeding, density and distribution of the chironomid larval and their relationship with environmental factors in Cheshmeh Kileh estuary of Tonekabon (South Caspian Sea basin) were investigated. Bimonthly from November 2014 to September 2015, in three stations (S1 in the river environment, S2 in estuary environment and S3 in the marine environment) samples were collected using Van Veen grab (0.03 m2) and Surber (0.1 m2, 0.2 mm-mesh size) with three replicates. Environmental factors of water including temperature and salinity and sediment relevant factors such as grain size and total organic matter percentage (TOM) were measured. In the present study, three subfamilies were identified, including Chironominae (5 genera), Orthocladinae (4 genera) and Tanypodinae (1 genera). 10 genera were reported from the river and estuary of cheshmeh Kileh for the first time. Among identified genera, the highest and lowest average densities were related to Orthocladius (235 ind. m-2) and Eukiefferiella (45.5 ind. m-2), respectively. Results of monthly distribution showed that the highest and lowest densities of chironomid larval were in March (320±133 ind. m-2) and in September (33.3±11 ind. m-2) respectively which were significantly different, by Duncan's test (p<0.05). Among sampling stations, river station (S1) showed higher density (248.3±93.6 ind. m-2) than estuary station (S2) (90.5±29.6 ind. m-2) and marine station (S3) (0±0 ind. m-2) which were significantly different (p<0.05). A significant Pearson correlation (p<0.05) between the density of chironomid larvae and environmental factors of water and sediment was found.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Density
  • Chironomidae
  • Cheshmehkileh of Tonekabon
  • Caspian Sea