تولید کمپلکس پروتئینی هیدرولیز و غنی شده با آهن از میگوی آب شیرین ( Macrobrachium nipponense)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق میگوی Macrobrachium nipponense  صید شده، بصورت تازه   هموؤن همگن و توسط آنزیم پپسین هیدرولیز گردید، ؛ تا در نهایت یک فرآورده فراسودمند و مکمل آهن تولید شود. طی مراحل تحقیق، درجه هیدرولیز بر اساس آزمون محلول  TCA، میزان پیشرفت پروتئولیز از طریق تعیین مقدار (غلظت) پروتئین به روش UV-اسپکتروفوتومتری و پتانسیل جذب آهن از طریق آزمون رنگی سنجی مبتنی بر معرف اورتوفنانترولین تعیین گردید. نتیجه آزمایش بر اساس آنالیز  TCA، نشان داد طی 6 ساعت درجه هیدرولیز افزایش یافت و پس از 8 ساعت میزان هیدرولیز به حالت پایدار و فاز ثالت رسید. بالاترین ظرفیت جذب آهن (7/49 میکروگرم در میلیگرم پپتید / پروتئین) برای میگوی با درجه هیدرولیز 5/36 درصد بدست آمد. طی هیدرولیز نسبی انجام شده توسط پپسین،  میزان آمینو اسیدهای تولید شده ، نشان دهنده سطوح بالای گلیسین، پرولین، آرژینین، آلانین ، آرژنین و والین بود. به نظر می رسد که در هیدرولیز میگوی  Macrobrachium M. nipponense، پیوندهای پپتیدی گلیسین، پرولین، آلانین و همچنین گروه آمینو یا ایمینو از زنجیره جانبی آرژینین  باعث افزایش جذب آهن می شوند. این میگو به فراوانی در بسیاری از منابع آبی کشور وجود دارد ودر نتیجه، هیدرولیز آنریمی آنزیمی و غنی سازی، یک روش و استراتژی مناسب  در جهت بهره برداری  اقتصادی از این میگو که به فراوانی در بسیاری از منابع آبی کشور وجود دارد؛ و در جهت آن و تولید یک محصول فراسودمند بشمار می رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of iron-chelating proteinous hydrolysate from freshwater prawn, Macrobrachium nipponense

نویسندگان [English]

  • R. Mousavi Nadushan
  • R. Hellat
چکیده [English]

In this study, freshlyharvestedprawn, Macrobrachium nipponensewere hydrolyzed with pepsin to develop a food ingredient and iron supplement. The degree of hydrolysis, protein/peptide concentration and iron-chelating capacity were verified by TCA soluble assay, direct UV spectrophotometric method and orthophenanthroline-based colorimetric assay, respectively. The result of TCA soluble assay revealed a high rate of hydrolysis for the first 6 h, reached the steady-state phase after 8 hours. The highest iron-binding capacity of the hydrolysate (49.7 μg/mg of peptide/protein) was obtained at a degree of hydrolysis of 36.5%. The partial lysate generated by pepsin had high levels ofglycine, proline, arginine, alanine, and valine. It seems that in peptic M. nipponense hydrolysate, peptide bonds of Gly, Pro, and Ala residues as well as amino or imino group from Arg side chain support additional affinity for iron. Consequently, hydrolysis and enrichment would be a proper strategy for appropriate gain from this abundant prawn, into a high functional product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protein
  • Pepsin
  • Macrobrachium nipponense
  • Hydrolysis
  • Iron-chelating