شناسایی عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     در این پژوهش تلاش شده تا عوامل موثر بر روی راندمان حلقه تولید (عمل آوری و کنسروسازی) زنجیره ارزش تون ماهیان و شبه تون ماهیان شناسایی شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، صاحبان، اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و کارشناسان تولید این صنعت بوده اند که در طی دوره زمانی دو ساله منتهی به سال 1397 انجام شده است. ابزار جمع آوری داده های این تحقیق، پرسشنامه بوده است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. ابتدا با مرور ادبیات موضوع، تعداد 41 مانع شناسایی شد که پس از حذف عوامل تکراری، 28 متغیر استخراج گردید. در نهایت با استفاده از نظر خبرگان تعداد 21 متغیر به عنوان موانعی که باعث کاهش راندمان حلقه تولید زنجیره گردیده است شناسایی شدند. همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری و به کارگیری آزمون آماری علامت، تعداد 19 عامل به عنوان موانع اصلی شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شد. مشکلات در تامین مواد اولیه (کیفیت، قیمت و پایداری تامین)، مشکلات در تامین منابع مالی، ضعف در تولید محصولات متنوع با توجه به بازار هدف، بالا بودن هزینه های فروش محصولات تولید، چهار مانع موثر حلقه تولید زنجیره ارزش تون ماهیان و شبه تون ماهیان بوده است که با مشخص شدن این موانع و اولویت‌بندی آنها می توان برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت آنها با هدف افزایش راندمان حلقه تولید این صنعت را میسر نمود و با ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت موانع با اولویت بالاتر، افزایش راندمان این صنعت و  پایداری اقتصادی آن در آینده را میسر ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the effective factors on the efficiency of the production section of the value chain of tuna in Iran.

نویسندگان [English]

  • M.A. Sistani
  • A. Adeli
  • S.A. Mira
چکیده [English]

This paper attempted to identify the effective factors and barriers on efficiency of the production section (canning & processing) the value chain of tuna and tuna like species in Iran. The present research is practical in terms of purpose and it is descriptive and survey in terms of collecting data. The statistical population of this research was board members, executive directors, the production managers and experts of tuna and tuna like species industries. The present research took place during the two-year period leading up to 1397. The data collection tool was a questionnaire which validity and reliability were confirmed.
   At first, by reviewing the literature and reviewing of the previous studies were identified 41 the effective factors and barriers of the value chain and after removing the repeat factors, 28 variables were extracted. Finally, using expert's opinions, 21 variables were identified as the effective factors and barriers which reduced the efficiency of the chain value of tuna and tuna like species in Iran. In the next step, using statistical analysis and applying the statistical test of the mark, 19 factors were identified as the main the effective factors and barriers and the ranking of these factors was done using Friedman test. It is determined that respectively, problems in supplying raw materials (quality, price and continuity and sustainability of supply), problems in providing financing and working capital, weakness in the production of diverse products according to the target market, high costs of selling the tuna products and lack of fair distribution of profits between different sectors of the tuna value chain have been 5 factors and barriers affecting on decreasing efficiency of the production section of the value chain of tuna and  tuna like species in Iran. With identifying these factors and prioritizing them, can be possible planning required for managing of these obstacles with the aim of increasing the efficiency of the production section of the value chain tuna and tuna like species and by providing appropriate solutions for handling higher priority barriers will be possible enhancing the efficiency of this industry and its economic sustainability in the future.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The effective factors and barriers
  • Production section
  • Value chain
  • Tuna and tuna like species