تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات چهار سطح لسیتین سویا (0، 3، 6 و 9 درصد جیره) در جیره غذایی با سطوح پروتئین و انرژی یکسان (50 درصد پروتئین و kj/g 5/18 انرژی) بر شاخص‌های رشد، تغذیه‌ای و خونی بچه ماهیان صبیتی (Sparidentex hasta) با وزن اولیه 16/0±90/37 گرم انجام گرفت. پس از پایان دوره 56 روزه پرورش، نتایج نشان داد با افزایش مقدار لسیتین از صفر تا 6 درصد شاخص‌های رشد افزایش یافته بود، ولی با افزایش سطح لستین جیره غذایی از 6 به 9 درصد از مقادیر شاخص‌های رشد کاهش یافت. بیشترین مقادیر در شاخص‌های میانگین وزن نهایی (99/2±19/86 گرم)، میانگین افزایش وزن (06/3±41/48 گرم و ضریب رشد ویژه (SGR) (07/0±47/1) در تیمار جیره غذایی 6 درصد لسیتین بدست آمد؛ که این مقادیر با مقادیر بدست آمده در جیره شاهد اختلاف معنی‌دار داشت (05/0>p). شاخص‌های بازماندگی، ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده و فاکتورهای خونی مورد مطالعه در تیمارهای مختلف تغییر معنی داری نداشتند (05/0<p). نتایج این تحقیق نشان داد، استفاده از لسیتین سویا در سطح 6 درصد در ترکیب جیره غذایی بچه ماهیان صبیتی جهت بهبود شاخص‌های رشد این گونه مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary soybean lecithin on growth performance, feed utilization and hematological parameters of juvenile sobaity seabream (Sparidentex hasta)

نویسندگان [English]

  • E. Pagheh
  • J. Ghafleh marammazi
  • N. Agh
  • F. Noori
  • A. Sepahdari
  • M. Torfi Mozanzadeh
چکیده [English]

The current study aimed to evaluate effects of four levels (0, 2, 4 and 6 % of diet) of soybean lecithin in the isoproteic and isoenergitic (50% protein and 18.5 kj/g) diets on growth performance, feed utilization and hematological parameters of juvenile sobaity seabream (Sparidentex hasta) with initial weight of 37.9±0.16 g. At the end of 56 days of feeding trial, results showed that growth performance increased with increasing dietary lecithin from 0 to 6%; however, growth decreased with increasing dietary lecithin from 6 to 9%. Fish fed the 6% lecithin diet had the highest final weight (86.19±2.99 g), weight gain (48.41±3.6 g) and specific growth rate (1.47±0.07) (p<0.05). Survival rate, feed conversion and protein efficiency ratios as well as hematological parameters were not changed in different groups (p>0.05). The results of this research showed that, inclusion of 6% of soybean lecithin in diet for sobaity seabream juvenile is optimum for improving growth performance parameters in this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soybean lecithin
  • Sobaity seabream
  • Growth performance
  • Hematological parameters