اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص‌های خون‌شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یک آزمایش 8 هفته‌ای به ‌منظور تعیین مقدار مناسب جایگزینی پودر ماهی جیره با پودر سوسک زرد (Tenebrio molitor) جهت ارزیابی اثر آن بر عملکرد رشد، شاخص‌های خونی و پاسخ‌های ایمنی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان  (Oncorhynchus mykiss) انجام شد. 5 جیره با میزان نیتروژن و چربی یکسان با سطوح جایگزینی 0 درصد (شاهد)، 25 درصد (TM25)، 50 درصد (TM50)، 75 درصد (TM75) و 100 درصد (TM100) پودر ماهی با پودر سوسک زرد فرموله شدند. هر جیره به‌طور تصادفی در سه تکرار با 20 قطعه بچه ماهی با میانگین وزن اولیه 5/0±10 گرم تقسیم‌بندی گردید (مجموعاً 300 بچه ماهی). در پایان آزمایش نتایج نشان داد که میانگین وزن نهایی بچه ماهیان تغذیه‌شده با جیره­های شاهد (7/0±7/41 گرم) و جیره حاوی 25 درصد (1/2±1/43 گرم) پودر لارو سوسک زرد  به‌طور معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>p). پایین ترین میزان ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد (1/0±76/0) مشاهده شد که نسبت به تیمار 70 درصد (06/0±93/0) اختلاف معنی داری داشت (05/0>p). درصد افزایش وزن ماهیان با افزایش میزان پودر سوسک زرد  در جیره کاهش نشان داد. تعداد سلول های قرمز خون تحت تأثیر سوسک زرد  قرار نگرفت، اما میزان هموگلوبین و هماتوکریت با افزایش سطح سوسک زرد  کاهش یافتند (05/0>p). جایگزینی پودر ماهی با پودر سوسک زرد تأثیر معنی داری بر میزان گلوکز و تری گلیسرید پلاسما ماهیان در مقایسه با جیره شاهد ایجاد نکرد (05/0<p). پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین پلاسما به طور معنی داری تحت تأثیر سطوح مختلف سوسک زرد  قرار گرفتند (05/0>p). میزان هورمون کورتیزول و فعالیت مسیر کمپلمان پلاسما در بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/0<p). بر اساس آنالیز خط شکسته سطح بهینه جایگزینی پودر ماهی با پودر سوسک زرد  در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان 25 درصد می باشد و در این سطح بچه ماهیان بالاترین درصد افزایش وزن را نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary replacement of fishmeal by yellow mealworm (Tenebrio molitor) larvae meal on growth performance, hematological indices and some of non-specific immune responses of juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M. Valipour
  • A. Oujifard
  • A. Hosseini
  • E. Sotoudeh
  • D. Bagheri
چکیده [English]

8-week feeding trial was conducted for juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to determine the optimal amount of Tenebrio molitor meal (TM) that could replace fishmeal in feeds without reducing growth performance, hematological indices and non-specific immune responses. Five isonitrogenous and isolipidic diets were formulated with TM replacing 0% (Control), 25% (TM25), 50% (TM50), 75% (TM75) and 100% (TM100) fishmeal respectively. Each diet was randomly divided into triplicate groups with 20 juveniles (initial weight 10±0.5 g). At the end of the experiment, the mean of the final weight of the fish fed diets with control (41.7±0.7) and diet containing 25% TM powder (43.1±2.1) was significantly higher than other treatments (p<0.05). The lowest feed conversion ratio was observed in control (0.76±0.1) which had a significant difference compared to TM75 (0.93±0.06) (p<0.05). Weight gain (WG) was affected by dietary TM inclusion and decreased with increasing TM. Red blood cells was not affected by treatment, while hemoglobin content and hematocrit decreased with increasing TM inclusion levels (p<0.05). Plasma complement activity, the IgM level and cortisol were not affected by dietary TM. Dietary treatments had no significant effects on plasma glucose and triglyceride of fish compared to the control (p<0.05). Plasma total protein, albumin and globulin were significantly affected by dietary TM (p<0.05). Plasma cortisol levels and alternative complement (ACH50) pathway activity did not show any significant difference among treatments (p>0.05). According to a broken-line model, the recommended substituted ratio of TM for fish meal was estimated to be 25% for rainbow trout obtaining maximum weight gain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • Insect meal
  • Protein replacement
  • Blood biochemistry
  • Rainbow trout