مقایسه اثر جیره غذایی بیومار و کرم خاکی بر روی شاخص های رشد و بازماندگی ماهی اسکار (Asteronotus Ocellatus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی امکان کاربرد پودر کرم خاکی در تغذیه ماهی اسکار در قالب طرح تصادفی با سه تیمار، هر یک با سه تکرار در 9 آکواریوم به مدت 9 هفته، به اجرا درآمد. در هر آکواریوم 20 قطعه ماهی با میانگین وزنی 5/0±6/3 گرم ذخیره سازی گردید. پودر کرم خاکی به نسبت­های صفر (شاهد)، 50 درصد و 100 درصد جایگزین جیره غذایی بیومار گردید. در این آزمایش 3 تیمار در نظر گرفته شد که شامل تیمارهای ذیل بود. تیمار 1: ماهیانی که 100 درصد از جیره غذایی بیومار تغذیه شده اند؛ تیمار 2: جیره ترکیبی50 درصد پودر کرم خاکی و 50 درصد جیره غذایی بیومار و تیمار 3: ماهیانی که 100 درصد از پودر کرم خاکی تغذیه نمودند. برای هر یک از تیمارها 3 تکرار اختصاص داده شد. میزان غذای مورد نیاز با توجه به وزن توده زنده برابر با 3 درصد وزن بدن و 3 بار در روز صورت گرفت. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، نظیر دما (5/0±28) درجه سانتی­گراد، اکسیژن (ppm 2/0± 8/7) و pH (11/0± 1/8) اندازه­گیری شد و تحت کنترل بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن بدن ماهیان، اختلاف معنی دار آماری مشاهده می­گردد (05/0p<). به طوری که بیشترین درصد افزایش وزن بدن (23 /0±02/173گرم)، نرخ رشد ویژه (26/0±02/2درصد)، میانگین رشد روزانه (15/3± 4/17 درصد) ، نرخ کارآیی پروتئین (16/0±85/1 درصد) در تیمار جیره غذایی بیومار مشاهده شد (05/0p<). همچنین نتایج نشان داد که جیره غذایی بیومار بیشترین کارآیی تغذیه­ای (05/0±99/0) را به خود اختصاص داد و تفاوت معنی­داری را با تیمار 3 داشته است (05/0p<). از سوی دیگر بیشترین درصد بازماندگی در تیمار پودر کرم خاکی مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جیره غذایی بیومار می­تواند اثرات مطلوبی بر روی شاخص­های رشد و تغذیه ماهی اسکار داشته باشد، اما جیره ترکیبی بیومار و کرم خاکی و جیره کرم خاکی (100 درصد) توانایی تأمین نیازهای غذایی ماهیان را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of nutritional value of Biomar diet and earthworm as feed on growth performance and survival of ornamental Oscar fish (Asteronotus ocellatus)

نویسندگان [English]

  • Y. Mohammad Pour
  • M. Shapoori
  • M.S. Sadeghi
  • Sh. Gholami
چکیده [English]

This experiment was carried out to evaluate the effect of earthworm (Eisenia fetida) in diet for Oscar fish (Astronotus ocellatus) in a randomized design with three treatments in triplicates using 9 aquarium for 9 weeks. Twenty pieces of Oscar fish with average weight 3.6±0.5 g were stocked in each replication. The earthworm meal (as fed) at the levels of 0, 50 and 100% was replaced with Biomar diet in Oscar fish diet. Fish were fed with experiential diets included: 1-Biomar 2- Mixture of Biomar and earthworm meal with equal ratio 3- Earthworm meal. Daily food intake calculated by the weight of fish (3% of body weight) and fish were fed 3 times a day. Physical and chemical properties of water, such as temperature (28.2°C±0.5), oxygen (7.8ppm±0.2) and pH (8.1±0.11), were control.  At the end of study growth performance, feed utility and survival rates were measured. The highest body weight increase (173.2% (gr)±0.23), specific growth rate (2.02 (%)±0.26), average daily growth (17.4 (%)±3.15), protein efficiency ratio (1.85 (%)±0.16) and least feed conversion ratio (0.99 (%)±0.05) observed in Biomar treatment (p<0.05). But greatest survival ratio observed in diet contained earthworm powder. The results assessment showed that neither 50% nor 100% worm meal could not supply Oscar fish nutritional requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomar
  • earthworm meal
  • Growth performance
  • survival
  • Oscar fish (Astronotus ocellatus)