تاثیر مکمل غذایی عصاره درمنه (Artemisia annua .L) بر برخی شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مکمل­سازی جیره غذایی با عصاره درمنه (Artemisia annua) بر شاخص­های خون­شناسی و سرولوژی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد. ماهیان با میانگین وزن اولیه (12/1± 32/90 گرم) به­مدت 60 روز با جیره­های غذایی حاوی 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد عصاره درمنه ( بترتیب تیمارهای T1، T2، T3 و T4) تغذیه شدند. پایان دوره آزمایش نتایج نشان داد که میزان وزن کل در رژیم جیره غذایی حاوی عصاره گیاه در تیمار 3 (62/10± 70/143 گرم) در مقایسه با شاهد (99/5± 63/130 گرم) به­طور معنی­داری افزایش یافت (05/0p<). نتایج نشان داد که گلبول­های قرمز، هموگلوبین، غلظت متوسط هموگلوبین در رژیم­های تغذیه شده حاوی A. annua نسبت به شاهد بالاتر بود. گلبول­های سفید، هماتوکریت و متوسط هموگلوبین گلبولی در گروه­های آزمایشی در مقایسه با شاهد تغییر معنی­داری نداشت (05/0p>). بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم نیز نشان داد در تیمارهای تغذیه‌شده با عصاره سطح گلوکز به­طور معنی‌داری افزایش‌ یافت. میزان آلبومین تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای آزمایشی نداشت. نتایج حاصل از آنزیم­های کبدی نیز نشان داد که رژیم تغذیه­ای ماهی در فعالیت آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>). افزودن عصاره درمنه در جیره غذایی ماهی کپور معمولی می­تواند نسبت به تیمار شاهد اثرات قابل قبولی بر وضعیت سلامت ماهی داشته باشد اما بر آنزیم­های کبدی تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary supplementation of Artemisia annua extract on some hematological and serum biochemical parameters of common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • I. Sarhadi
  • E. Alizadeh Doughikollaee
  • E. Ahmadifar
  • H. Adineh
چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effects of dietary Artemisia annua extract on the hematological and blood serum indexes of common carp (Cyprinus carpio). Fish with average initial weight (90.32± 1.12) were fed diets supplemented with graded levels 0, 0.5, 1 and 1.5 % of extract (T1, T2, T3 and T4) for 60 days. At the end of this period, The results showed that growth rate increased significantly (P<0.05) in fish fed diet containing plant extract in T3 (143.70± 10.62 g) compared with the control (130.63± 5.99 g). Results indicated that RBC, Hb and MCHC were higher in fish fed diets containing A. annua compared with the control. WBC, PCV and MCH had no significant change (P>0.05) in experiment groups compared with the control. Serum biochemical parameters showed that glucose levels were significantly increased in extract fed treatments. There was no significant difference in albumin levels between experimental treatments. The results of liver enzymes showed that fish fed diets had no significant difference (P>0.05) in activity of alanine transaminase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase (ALP) compared with control. The addition of A. annua extract in the diet of common carp compared to control can be an acceptable effect on fish health status, but does not affect the liver enzymes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp
  • Herb extract
  • hematologic index and liver enzymes