اثرات استفاده از پروتئین آبکافتی تهیه شده از اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در جیره‌ی غذایی بر برخی فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی بچه‌ماهی قزل‌آلای رنگین‌‌کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق تهیه پروتئین آبکافتی (هیدرولیزی) از اندرونه (امعاء و احشاء) قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، تعیین وزن مولکولی پپتیدهای حاصله و استفاده از پروتئین آبکافتی در جیره غذایی بچه­ماهی قزل‌آلای‌ رنگین‌کمان برای بررسی تاثیر آن بر برخی از فاکتور‌های خونی و بیوشیمیایی ماهی بود. برای این منظور آبکافت اندرونه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به‌وسیله آنزیم آلکالاز انجام شد. فعالیت آنتی­اکسیدانی (DPPH) پروتئین آبکافتی حاصله از اندرونه قزل­آلای رنگین­کمان 6/1± 85 درصد به دست آمد. پروتئین آبکافتی با مقادیر مختلف صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 درصد جیره برای مرحله‌ی دوم آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. 252 قطعه بچه­ماهی قزل­آلای رنگین­کمان با وزن متوسط 22/0 ± 74/9 گرم به‌صورت تصادفی در 4 تیمار (سه تکرار) به مدت 60 روز با جیره­های مورد نظر روزی 3 بار تا حد سیری تغذیه ­شدند. وزن مولکولی پپتیدهای حاصله از آبکافت در دامنه 700 دالتون تا 2 کیلودالتون متغیر بود و در پایان آزمایش فاکتور‌های خونی (تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول سفید، MCV، MCH و MCHC)، فاکتور‌های بیوشیمیایی سرم خون (پروتئین کل، آلبومین، گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید) و ایمنی (فعالیت لیزوزیم) ارزیابی شدند. افزایش مکمل پروتئین آبکافتی تا سطح 2 درصد باعث و هموگلوبین شد (05/0>P). مقدار گلبول قرمز و گلبول سفید تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نشان نداد (05/0<P). کمترین مقدار هماتوکریت در تیمار 1 درصد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین مقدار آلبومین و کلسترول در تیمار 2 درصد مشاهده شد (05/0>P). بیشترین میزان تری­گلیسرید و کمترین میزان گلوکز در تیمار شاهد به دست آمد (05/0>P). فعالیت لیزوزیم در تیمارهای حاوی پروتئین آبکافتی نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی­دار نشان ‌داد، به­طوری­که با افزایش میزان ‌پروتئین آبکافت‌شده تا سطح 2 درصد مقدار افزایش یافت و کم­ترین فعالیت لیزوزیم نیز در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0>P). با توجه به نتایج به نظر می­رسد استفاده از پروتئین آبکافت ­شده تا میزان 2 درصد در جیره ماهی قزل‌آلای رنگین­کمان می­تواند بر برخی فاکتور­های خونی و سرمی بیان­شده موثر بوده و ایمنی ماهی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) viscera protein hydrolysate on some hematological and blood serum biochemical parameters of rainbow trout juvenile

نویسندگان [English]

  • Sh. Javaherdoust
  • S. Yeganeh
  • A. Keramat Amirkolaie
چکیده [English]

The aim of this study was to prepare rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) visceral protein hydrolysate (VPH), determine the peptide molecular weight and using rainbow trout visceral protein hydrolysate in diet of rainbow trout juvenile to investigate its effects on some hematological and blood serum biochemical parameters. The viscera of rainbow trout were hydrolyzed by alcalase enzyme and Antioxidant activity of protein hydrolysate was obtained 85±1.6 %. The protein hydrolysate was used for the second phase of the experiment. For this purpose, four diets were prepared including VPH free as the control and three diets with 0.5, 1, and 2 percent VPH inclusions. Juvenile rainbow trout (n = 252; 9.74 ± 0.22 g) were randomly distributed in the treatments (with three replicates) and fed with the prepared diets based on satiation, 3 times a day for 60 days. Peptide polecular weight ranged from 700 D to 2 KD. Final evaluated parameters were hematological (RBC, hemoglobin, hematocrit, WBC, MCV, MCH and MCHC), serum biochemical (total protein, albumin, glucose, cholesterol and triglyseride) indices and lysosyme. Increasing the VPH up to 2 % caused to increase hemoglobin (P<0.05). RBC and WBC showed no significant differences among treatments (P>0.05).  The lowest hematocrit was observed in 1 % treatment (P<0.05). The highest amounts of albumin and cholesterol were observed in 2 % treatment and the highest amount triglyseride and the lowest amount of glucose were observed in control group (P<0.05).  All VPH-containing treatments had higher amount Lysosyme activity than control as such with inceasing VPH up to 2 % coused to increase the lysosyme activity and the lowest amount of that was observed in control (P<0.05). The results indicate that a diet containing 2 % of VPH cause to affect on some mentioned haemetological and serum biochemical parameters and could improve immunity in in juvenile rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protein hydrolysat
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • Immunity
  • health