بررسی قابلیت ریزجلبک Chlorella vulgaris برای حذف نیترات و فسفات درغلظت و شرایط محیطی متفاوت با استفاده از رویه سطح پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی کارایی ریزجلبک Chlorella vulgaris  در حذف نیترات و فسفات آب، با استفاده از رویه سطح پاسخ، تعداد 20 آزمایش طراحی شد و اثرات غلظت نیترات و فسفات اولیه و دوره نوری و برهمکنش آنها بررسی شد. مهمترین عوامل موثر بر کارایی حذف نیترات شامل غلظت نیترات، دوره نوری و برهمکنش دوره نوری- فسفات بود. بیشینه­ی کارایی حذف نیترات (42/49  درصد) در شرایطی به دست آمد که غلظت اولیه­ی نیترات (1500 میلی­گرم بر لیتر)، غلظت اولیه­ی فسفات (40 میلی­گرم بر لیتر) و دوره­ی نوری (16ساعت) بودند.  غلظت فسفات، طول دوره نوری و برهمکنش غلظت فسفات- نیترات و فسفات- دوره نوری مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار بر کارایی حذف فسفات بودند. بیشینه­ی کارایی حذف فسفات (61/41 درصد) در شرایطی به دست آمد که غلظت اولیه­ی نیترات (2250 میلی­گرم بر لیتر)، غلظت اولیه­ی فسفات (60 میلی­گرم بر لیتر) و دوره­ی نوری (24 ساعت) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability of Chlorella vulgaris to remove nitrate and phosphate at different concentrations and condition: studied by response surface methodology

نویسندگان [English]

  • A. Vazirzadeh
  • H. Moghadaszadeh
چکیده [English]

In order to study the capability of microalgea Chlorella vulgaris in removal of nitrate and phosphate from water, the effects of initial concentration of nitrate and phosphate and photoperiod were investigated in 20 experiments proposed by response surface methodology. The most effective factors in nitrate removal include initial nitrate concentration, photoperiod and interaction of phosphate-photoperiod. Highest capability of nitrate removal (49.42%) achieved at the initial nitrate concentration of 1500 mg/l, initial phosphate concentration of 40 mg/l and under 16h of photoperiod. Initial concentration of phosphate, photoperiod and interaction of nitrate-phosphate and phosphate-photoperiod were the main factors affecting phosphate capability of algea.  Highest capability of nitrate removal (41.61%) achieved at the initial nitrate concentration of 2250 mg/l, initial phosphate concentration of 60 mg/l and under 24h of photoperiod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate removal
  • phosphate removal
  • photoperiod
  • Chlorella vulgaris
  • response surface methodology