اثر ترکیبات زیست فعال آویشن شیرازی (Zataria multiflora)بر کیفیت روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)در طول نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، کیفیت نگهداری روغن استخراجی از زائدات ماهی قزل­آلای رنگین­کمان ( (Oncorhynchus mykissبا استفاده از ترکیبات زیست فعال گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora) مور بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی در این تحقیق شامل تیمار شاهد (فاقد عصاره یا اسانس)، تیمارهای با غلظت 600 و 1200 قسمت در میلیون عصاره­ی آویشن شیرازی و تیمارهای با غلظت 600 و  1200 قسمت در میلیون اسانس آویشن شیرازی بودند. نمونه­های روغن وارد لوله­های آزمایش شده، پس از پیچیده شدن در ورق­های آلومینیومی در دمای 50 درجه­ی سانتی­گراد انکوبه و در روزهای 0، 3، 6 و 9 آزمایش شدند. مقایسه­ی نتایج بدست آمده از تیمارهای با غلظت 600 و 1200 قسمت در میلیون عصاره و اسانس با تیمار شاهد نشان داد که تعدادی از شاخص­های شیمیایی روغن ها شامل عدد پراکسید (52/25 میلی اکی والان بر میلی گرم) و قهوه­ای شدن غیر آنزیمی (93/0) در روز 9 دوره­ی نگهداری در تیمار اسانس با غلظت 1200 قسمت در میلیون از کمترین مقدار برخوردار بودند درحالیکه تعدادی دیگر از شاخص ها شامل میزان مواد واکنش گر با تیوباربیتوریک اسید (09/0 میلی گرم مالون آلدئید بر کیلوگرم)، اسیدهای چرب آزاد (08/0 درصد اولیک اسید) و عدد آنزیدین (30/1) در روز 9 دوره­ی نگهداری در تیمار­های عصاره و اسانس 600 قسمت در میلیون کمترین مقدار را داشتند. از طرف دیگر مقایسه­ی مقادیر شاخص­های کیفی اندازه گیری شده در تیمار شاهد و سایر تیمارها در روز 9 دوره­ی نگهداری نشان داد که تقریبا همه­ی شاخص ها در تیمار شاهد مقادیر بیشتری داشتند که نشان دهنده­ی فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در کاهش سرعت فساد اکسیدانی و افزایش ماندگاری روغن های حاوی این عصاره و اسانس می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of thyme (Zataria multiflora) bioactive compounds on oil quality extracted from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) wastes during storage

نویسندگان [English]

  • F. Sharafi
  • S.M. Hosseini
  • M. Naseri
  • S.M. Moosavi
چکیده [English]

The quality of the oil extracted from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) wastes was evaluated using bioactive compounds of the plant thyme (Zataria multiflora). Three treatments were  in this research: 1- Samples without extract or essence (control), 2-Samples with concentrations of 600 and 1200 ppm of extract and 3-Samples with concentrations of 600 and 1200 ppm of essence. The oil samples entered  in test tubes which rapped in aluminum sheets and incubated in 50° C and analysed on days 0, 3, 6 and 9. The results showed that chemical analysis of oils extracted from rainbow trout wastes including peroxide and non-enzymatic browning were lowest in 1200ppm of essence on day 9 of storage period while some other quantitative indices including thiobabrbitoric acid, free fatty acids and anisidine value were lowest in 600ppm of extract and essence on day 9. Comparing quantitative parameters in control and other treatments showed that almost all indices were higher in control indicating the antioxidant activity of the extract and essence of the plant thye in reducing oxidative spoilage rate and increasing the shelf life of the oils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essence
  • Thyme
  • Oil
  • Wastes
  • Extract
  • Rainbow trout