تأثیر مدیریت راهبردی پایداری و محیط صادرات بر عملکرد صادرات خاویار ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد صادرات خاویار ایران و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن انجام شده است. بدین‌منظور، این پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای توانایی مدیریت راهبردی پایداری، میزان گرایش به بازار صادرات و انعطاف‌پذیری صادراتی، با در نظر گرفتن تفاوت‌های محیطی بین بازار داخلی و بازار هدف خارجی بر عملکرد صادراتی خاویار ایران پرداخته است. مطالعه حاضر به لحاظ هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی - پیمایشی بوده و جامعه آماری مطالعه‌ حاضر شامل کلیه مدیران شرکت‌های صادرکننده خاویار در سطح کشور می‌باشد. آلفای کرونباخ 9/0 به‌دست‌آمده که نشان‌دهنده مناسب بودن پایایی پرسشنامه است. ارتباط بین متغیرهای پژوهش از طریق تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل نسخه 8.8 مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه تحلیل حاکی از آن است که مدیریت راهبردی پایداری، بیشترین تأثیر را بر عملکرد صادرات خاویار ایران داشته است. پس از آن به ترتیب متغیرهای انعطاف‌پذیری صادرات و رفتار گرایش به بازار صادراتی و نهایتاً پویایی بازار بر عملکرد صادرات تأثیر مثبت و معنی‌دار [Virastar1] دارند. [Virastar1]معنی­دار. در کل متن اصلاح کنید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Strategic Sustainability Management and Export Environment on the Export Performance of Caviar

نویسندگان [English]

  • A. Shahabadi
  • M. Jafari
  • F. Emami
چکیده [English]

The purpose of this study was evaluation of export performance of Iranian caviar and identification of its affecting factors . Therefore, this study has examined [Virastar1] [T2] the impact of variables like ability of strategic sustainability management, the measure of export market-oriented and export flexibility taking into consideration of environmental differences between internal and external market on export performance of Iran's caviar. Current research with the view to objective is applied research and with a view to data collection is descriptive research and Statistical population of this study to include all managers of exporting firms Caviar exporting companies in Iran. Cronbach's alpha was [T2] 0.9 which indicates that the reliability of the questionnaire is appropriate. Connection between research variable has been investigated through path analysis in LISREL Version 8.8 software. The consequence of this study shows that strategic sustainability management has the most impact on Caviar export performance of Iran. After that parameters of export flexibility, export market-oriented behavior finally dynamic of market have significant and positive impact on export performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export Performance
  • Export Market-Oriented
  • Strategic Sustainability Management
  • Export Flexibility
  • Export of Caviar