بهبود شاخص‌های رشد و کیفیت لاشه بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از پروبیوتیک تجاری دی پرو(D Pro) و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین اثر پروبیوتیک دی‌پرو (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis)و مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomycess Cerevisia) در جیره غذایی بچه تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) بر شاخص‌های رشد و ترکیب بیوشیمیایی لاشه، تعداد 2400 قطعه بچه تاسماهی ایرانی به صورت تصادفی با میانگین وزن 10/0±00/4 گرم )میانگین±خطای استاندارد( و میانگین طول  35/0±91/9 سانتی‌متر )میانگین±خطای استاندارد( انتخاب  و در چهار تیمار و هر تیمار با سه تکرار گروه­بندی شدند. مدت آزمایش 60 روز و محل اجرای آن در مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی واقع در استان گیلان بود.  تیمارهای آزمایشی شامل 1) 5 گرم دی­پرو در کیلوگرم غذا 2) 5 گرم مخمر ساکارومایسس سرویزیه در کیلوگرم غذا   3)  5 گرم دی­پرو در کیلوگرم غذا و 5 گرم مخمر ساکارومایسس سرویزیه در کیلوگرم غذا 4) گروه شاهد (جیره پایه فاقد پروبیوتیک و مخمر). نتایج حاصله نشان دادکه، بیشترین میانگین وزن به ترتیب در تیمار حاوی دی‌پرو حاصل گردید. تیمار دریافت کننده پروبیوتیک دی پرو بیشترین افزایش رشد، کوچکترین ضریب تبدیل غذاییرا داشت، که تفاوت آن با سایر تیمارها، معنی­دار (05/0>P) بود.  استفاده از دی پرو در جیره سبب شد تا چربی لاشه افزایش یابد که این افزایش از نظر آماری معنی­دار بود (05/0>P). رطوبت لاشه با افزودن دی پرو به جیره کاهش یافت که این کاهش سبب اختلاف معنی­داری در رطوبت لاشه در مقایسه باکنترل گردید(05/0>P). میزان خاکستر کل لاشه در تیمار حاوی دی پرو و یا مخمر در مقایسه با شاهد اختلاف معنی داری را نشان نداد  (05/0<P).  این در حالی بود که در تیمار حاوی دی پرو و مخمر نتایج متفاوتی مشاهده شد به طوری که میزان خاکستر افزایش  نشان داد  و تنها در مقایسه با گروه دیپرو بطور معنی داری (05/0>P) افزایش یافته است .
 مصرف خوراکی  5 گرم پروبیوتیک دی‌پرو در جیره غذایی بچه تاسماهی ایرانی، باعث افزایش رشد و شاخصهای رشد شده و اسفاده از آن در صنعت آبزی پروری توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the growth indices and carcasses quality of Acipenser persicus fingerling using Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, and Saccharomyces cerevisiae

نویسندگان [English]

  • F. Darafsh
  • M. Soltani
  • H.A. Abdolhay
  • M. Shamsaei Mehrejan
چکیده [English]

To determine the effect of D-Pro probiotics (Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis) and Saccharomyces cerevisiae in Persian sturgeon’s diet on the growth indices and biochemical analysis of the carcass, a total of 2400 Persian sturgeon species were randomly selected, with a mean weight of 4.00±0.10 g (mean ± standard error) and a mean length of 9.91±0.35 cm (mean ± standard error), and were assigned to four treatment groups, each of which was carried out with three replications. The present study was conducted within 60 days in Dr. Beheshti Center of Proliferation and Restoration of Persian Sturgeon (Guilan province). The treatments were 1) 5 g/1 kg of D-Pro, 2) 5g/1kg of Saccharomyces cerevisiae, 3) a mixture of 5 g/1kg of D-Pro and 5 g/1kg of Saccharomyces cerevisiae, and 4) a control group  )a basic diet without any probiotics and yeasts(. Results of the analyses showed that the highest mean weight was obtained in the D-Pro treatment. The D-Pro treatment had the highest increase in length and the lowest feed conversion ratio which were significantly different compared to other treatments (P<0.05). Using D-Pro in their diet led to a carcass fat increase and this increase was statistically significant (P<0.05). By adding D-Pro to their diet, the carcass moisture decreased and this decrease resulted in a significant difference in the carcass moisture content compared to the control group (P<0.05). The levels of whole carcass ash were not significantly different in the D-Pro and Saccharomyces cerevisiae treatments compared to the control group (P>0.05). However, differences in the levels of whole carcass ash were observed between the D-Pro and Saccharomyces cerevisiae treatments, such that the levels of ash significantly increased compared to the D-Pro treatment (P<0.05). The oral consumption of 5g of D-Pro probiotic in the Persian sturgeon’s diet increased growth and growth indices and is recommended to be used in the aquaculture industry.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian sturgeon
  • D-Pro probiotics
  • Saccharomyces cerevisiae
  • growth indices
  • biochemical analysis of the carcass