تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق تاثیر استفاده کودهای آلی بر عملکرد رشد بچه‌ماهیان‌نورس کپورماهیان مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در تانک‌های 300 لیتری در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار و هر کدام با سه تکرار طی مدت 3 ماه انجام گردید. بچه‌ماهیان بطور تصادفی به تعداد 60  قطعه با میانگین وزن 05/0± 6/0 گرم در هر تانک به نسبت 5/0 :5/1 : 2 : 6 (5 درصد، 15 درصد،20 درصد  و 60 درصد به‌ترتیب کپور سرگنده، کپور علفخوار، کپور معمولی، کپور نقره ای) ذخیره سازی شدند. 7 تیمار عبارت بودند از: شاهد (C)،  ورمی‌کمپوستkg/m3  1 (T1)، کود  ورمی‌کمپوستkg/m3  5/1 (T2)، کود کمپوستkg/m3  1 (T3)، کود کمپوستkg/m3  5/1 (T4)، کود گاوkg/m3  1 (T5)، کود مرغkg/m3  6/0 (T6) که در 3 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. تولید اولیه، پلانکتون‌ها، کفزیان، پارامترهای کیفی آب (درجه حرارت، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی یا COD، نیتروژن- آمونیوم و فسفات) و کلروفیل a هر دو هفته یک­بار اندازه‌گیری شدند. در پایان دوره آزمایش شاخص‌های رشد بچه‌کپورماهیان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار اکسیژن محلول، کلروفیل a، تعداد فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در تیمار T1 و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده شد (05/0p<). بیشترین میزان کفزیان در تیمار T6 نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. بر اساس نتایج، بهترین عملکرد رشد در تیمار T1 بود که به جز تیمار T6 با بقیه تیمارها اختلاف معنی‌داری نشان داد (05/0p<).  به‌طور‌ کلی نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کود ورمی‌کمپوست به میزانkg/m3  1 در سال می‌تواند پارامترهای کیفی آب، پلانکتون و عملکرد رشد بچه‌کپورماهیان را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using different types of organic animal manure on plankton abundance, growth performance and survival of Carps fry in fiberglass tanks

نویسندگان [English]

  • Kh. Jani Khalili
  • A. Keramat
  • H. Ouraji
  • A. Esmaili Feridoni
  • R. Rajabnia
چکیده [English]

In this research, the effect of organic fertilizers was studied on the growth performance of carps fry. This experiment was conducted in a completely randomized design with seven treatments and three replications in 300 liters of tanks within 3 months. 60 pieces of fish fry with an average weight of 0.6 ± 0.05 g were randomly storage in each tank per 0.5: 1.5: 2: 6 (respectively, 5%, 15%, 20% and 60% respectively big head, grass carp, common carp, silver carp). Seven treatments were included control (C), vermicompost of 1 kg/m3 (T1), vermicompost fertilizer  1.5 kg/m3  (T2), compost fertilizer 1 kg/m3  (T3), compost fertilizer 1.5 kg/m3 (T4), cow manure 1 kg/m3  (T5), chicken manure 0.6 kg/m3 (T6) used in 3 replicates. Primary production, plankton and water quality parameters (temperature, chemical oxygen demand, dissolved oxygen, nitrogen-ammonium and phosphate) were measured weekly or twice weekly. At the end of the experiment period, the growth indices were measured. The results showed that the highest amount of dissolved oxygen, chlorophyll a concentration, phytoplankton and zooplankton was observed in T1 treatment and the lowest in control group (p<0.05). The highest amount of benthos was observed in T6 treatment compared to other group. Based on the results, the best growth performance was observed in T1 treatment, except to T6 treatment with other treatments (p<0.05). Overall, the results of this study suggest that vermicompost application of 1 kg/m3  can improve the quality parameters of water, plankton and performance of Carps fry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carps fry
  • Growth
  • Vermicompost
  • Manure
  • Fertilization