مطالعه تغییرات شاخص‌های بیوشیمیایی خون و آنتی‌اکسیدانی کبد در ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) تغذیه شده با عصاره جلبک قرمز (Jania adhaerens J.V. Lamouroux)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره جلبک قرمز جانیا (Jania adhaerens) بر شاخص­های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی ماهی کفال خاکستری بعد از 60 روز بود. 120 قطعه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus) با میانگین وزنی 01/2± 95/14 (میانگین± خطای معیار) گرم، در 4 تیمار با جیره­های مختلف شامل 0 (تیمار شاهد)، 5 ، 10 و 15 میلی­گرم عصاره جانیا بر کیلوگرم غذا تقسیم­بندی شدند. پس از 60 روزتغذیه با جیره­های فوق، نتایج نشان داد بین تیمارهای آزمایشی و گروه شاهد از نظر آلبومین و فعالیت آنزیم کاتالاز اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0<P). کمترین میزان گلوکز، کلسترول، آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز و بیشترین میزان گلوتاتیون احیاء شده در تیمار حاوی 15 میلی­گرم عصاره جانیا بر کیلوگرم غذا مشاهده شد. تیمار­های حاوی سطوح مختلف عصاره جانیا افزایش معنی­داری را از نظر فعالیت آنزیم­های سوپر اکسیداز دیسموتاز، مالون دی­آلدئید، گلوتاتیون احیاء شده، پروتئین تام و گلبولین در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند (05/0>P).در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که ماهیان کفال تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 10 و 15 میلی­گرم عصاره جانیا بر کیلوگرم غذا منجر به بهبود فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدانی و شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون شد و استفاده از 15 گرم عصاره جانیا بر کیلوگرم غذا در جیره غذایی ماهی کفال خاکستری توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of blood biochemical and liver antioxidant parameters changes in grey mullet, Mugil cephalus fed with red seaweed Jania adhaerens J.V. Lamouroux extract

نویسندگان [English]

  • P. Akbary
  • F. Debashi
  • R. Fadaii Rareni
چکیده [English]

The objective of the study was to examine the effects of red seaweed Jania adhaerens J.V. Lamouroux extract (JE)on blood biochemical parameters and antioxidant enzyme activity of grey mullet, Mugil cephalus, after 60 days.  Four experimental diets were prepared: JE0 as a control group; JE5, JE10 and JE 15, which included 0, 5, 10 and 15 mg JE kg-1 diet respectively. One hundred twenty grey mullet weighting 14.95± 2.01 g (mean± SE) was randomly divided into four groups corresponding to the different feeding regimes.After 60 days feeding with above diets, No significant differences were evident in albumin and catalase (CAT) between the control group and treatments (P>0.05). The lowest levels of glucose (GLU), cholesterol (CHO), alkaline phosphatase (ALP), alanine aminotransferase (ALT) and the highest glutathione (GSH (activity were shown in JE15. Treatments containing different levels of JE showed significantly different in superoxide dismutase (SOD), MDA, GSH, total protein and globulin compared with control treatment (P<0.05). Overall, the results of the experiment revealed that grey mullet fed with JE10 and JE15 diets showed improvement of the activity of antioxidant enzymes and blood biochemical parameters and use of diet containing 15 mg/kg J.adhaerens extract could suggest for grey mullet

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes. Red marine seaweed
  • Blood biochemical parameters
  • Grey mullet