عملکرد رشد و شاخص‌های خونی در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss): بررسی اثر اختصاصی پروبیوتیک در مولدین نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر پروبیوتیک بر پارامترهای رشد و شاخص‌های خونی مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)، 44 قطعه مولد نر با میانگین وزن اولیه 85/33 ± 14/1366 گرم (خطای استاندارد ± میانگین) دوبار در روز به مدت 8 هفته با جیره­‌های حاوی صفر (شاهد)، 5/0، 1 و 2 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک بیوآکوا (Bio-Aqua) تغذیه شدند. با توجه به نتایج، بیشترین میانگین وزن نهایی و کمترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0P<). همچنین بیشترین نرخ رشد ویژه و درصد افزایش وزن بدن در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و تفاوت معنی‌داری با تیمار 2 گرم در کیلوگرم و شاهد داشت (05/0P<). با این حال اختلاف معنی‌داری در فاکتور وضعیت بین تیمارها دیده نشد (05/0P>). در شاخص‌های خونی بالاترین تعداد گلبول­های قرمز و بیشترین مقدار هموگلوبین در تیمار 1 گرم در کیلوگرم بدست آمد و اختلاف معنی‌داری با تیمار 2 گرم در کیلوگرم و شاهد نشان داد (05/0P<). بیشترین تعداد گلبول های سفید و درصد هماتوکریت نیز در تیمار 1 گرم در کیلوگرم مشاهده شد و اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشت (05/0P<). در سایر شاخص‌های خونی تفاوتی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0P>). نتایج پژوهش حاضر بیانگر اثرات مناسب پروبیوتیک بر پارامترهای رشد و شاخص‌های خونی مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان می­باشد. بر همین اساس توصیه می­شود از پروبیوتیک بیوآکوا به میزان 1 گرم به ازای هر کیلوگرم جیره در جیره غذایی مولدین نر قزل‌آلای رنگین‌کمان استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth performance and hematological indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): Exclusive study of probiotic effect on male broodstock

نویسندگان [English]

  • E. Akbari Nargesi
  • B. Falahatkar
  • M. Mohammadi
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effect of probiotic on growth performance and hematological indices in male rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock. For this purpose, broodstock with an average initial weight of 1366.14 ± 33.85 g (mean ± S.E.M) were fed for 8 weeks with diets containing 0, 0.5, 1 and 2 g.kg-1 Bio-Aqua probiotic. At the end of the period, growth performance and blood parameters were evaluated. According to the results, the highest average final weight and the lowest feed conversion ratio was observed in 1 g.kg-1 treatment and showed a significant difference with control treatment (P<0.05). Moreover, the highest specific growth rate and body weight increase were obtained in 1 g.kg-1 treatment and showed significant difference with control and 2 g.kg-1 treatments (P<0.05). The condition factor was not significantly different among treatments (P>0.05). In hematological indices, the highest number of red blood cells and hemoglobin levels were observed in 1 g.kg-1 treatment and showed significant difference with control and 2 g.kg-1 treatments (P<0.05). The highest number of white blood cells and hematocrit percentage were obtained in 1 g.kg-1 treatment and showed significant difference with control treatment (P<0.05). However, significant difference were not observed in other hematological indices among the treatments (P>0.05). The results of present study demonstrated the ability of probiotic to influence on growth parameters and hematological indices in male rainbow trout broodstock. Accordingly, the Bio-Aqua probiotic in 1 g.kg-1 as the best level suggested to using in feed of male rainbow trout broodstock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonids
  • Probiotic bacteria
  • Nutrition
  • Hematology
  • Yeast