بررسی تجمع فلزات سنگین(کادمیوم‌، مس،آهن، قلع،آرسنیک، سرب و جیوه) در بافت عضله میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) در بنادر بریس، گواتر و کنارک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به منظور مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین مس‌(Cu)، آهن (Fe)، سرب‌(Pb)، کادمیوم‌(Cd)‌، قلع‌(Sn)،‌آرسنیک‌(As) و جیوه‌(Hg) در بافت خوراکی میگوی سفید هندی در مناطق صیادی سواحل دریای مکران‌(دریای عمان) در سال ۱۳۹۶ انجام گردید. بدین منظور تعداد ۶۰ عدد میگو از مناطق کنارک،‌اسکله­های‌بریس و گواتر در فصل صید میگو جمع آوری گردید. پس از بیومتری و آماده‌سازی نمونه­ها و سنجش فلزات مشخص گردید که میانگین غلظت مس،‌آهن،‌‌قلع،‌‌سرب،‌کادمیوم،‌آرسنیک و جیوه به‌ترتیب برابر با‌28/0±13/13،2/0±‌76/2،‌30/0±‌77/1،‌05/0±‌24/0،‌001/0±‌03/0،‌05/0±32/0، 001/0±‌02/0 میکروگرم بر‌گرم وزن خشک در بافت عضلانی میگو بوده‌است. در مقایسه میان‌ایستگاه­ها منطقه بریس به‌جز در جیوه و آهن در سایر فلزات اختلاف معنی داری با سایر مناطق داشته است‌(05/0P<). مقایسه نتایج با برخی استانداردهای بین المللی مثل سازمان بهداشت جهانی‌(WHO) و مدیریت غذا و داروی آمریکا‌(FDA) نشان می­دهد که غلظت تمامی عناصر بررسی شده کمتر از حد‌مجاز جهانی بوده و مصرف میگو در مناطق نمونه برداری شده برای سلامتی خطری نخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the accumulation of heavy metals (cadmium, copper, iron, tin, arsenic, lead and mercury) in the Indian white shrimp (Penaeus indicus) muscle tissue in Chabahar Bay, Bris and Pasabandar

نویسندگان [English]

  • M. Loghamani
  • P. Sadeghi
  • N. Jadgal
چکیده [English]

Shrimps are one of the most important seafood sources for humans. Heavy metals accumulated in the body of shrimp can be transmitted to humans in the food chain. The present study was done in 2017 to compare the accumulation of heavy metals Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Cadmium (Cd), Tin (Sn), Arsenic (As) and Mercury (Hg) in edible tissue of Indian white shrimp in the fishing grounds of the Makoran coasts. For this purpose, 60 shrimps were harvested from Konarak, Beris and Pasabander. After biometry and preparation of samples and measurement of metals, the mean concentrations of Cu, Fe, Sn, Pb, Cd, As and Hg were 2.13 ± 0.28, 2.76±0.13, 1.77±0.30, 0.24±0.05, 0.03±0.001, 0.32±0.05,0.02±0.001 μg/g dry weight in muscle tissue of the shrimp. Comparing the stations showed that the Bris area had a significant difference except for mercury and iron in other metals (P <0.05). Comparing the results with some international standards, such as the World Health Organization (WHO) and American Food and Drug Administration(FDA), shows that the concentration of all the tested elements is less than global, so shrimp consumption is not hazardous to human health in the sampled areas.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian white shrimp
  • Penaeus indicus
  • Makoran
  • Chabahar Bay
  • Heavy metals