کیفیت آب مزارع پرورش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) طی یک دوره پرورش در استان هرمزگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه پرورش میگو به عنوان یک صنعت آبزی‌پروری در سواحل جنوب و شمال کشور در حال توسعه است، از اینرو با چالش‌های مهمی در زمینه کیفیت آب روبرو بوده که نیاز به پایش دارد. این مطالعه با هدف بررسی پارامترهای کیفی آب و مواد آلی کل (TOM) بستر مزارع پرورش میگوی وانامی در طی یک دوره پرورشی از نیمه دوم تیرماه 1393 در منطقه تیاب شمالی واقع در 130 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که میانگین میزان درجه‌حرارت، شوری، pH و اکسیژن محلول اختلاف معنی‌داری در طی دوره پرورش نداشته است (05/0(p>، در حالیکه میزان TOM به سمت انتهای دوره پرورش بصورت معنی‌داری افزایش یافته است. نتایج بدست آمده همبستگی مثبتی را بین pH و درجه‌حرارت، pH و اکسیژن محلول، pH و آمونیاک نشان داده است. از سوی دیگر بین میزان مواد آلی و pH، میزان مواد آلی و درجه حرارت، میزان مواد آلی و آمونیاک همبستگی منفی مشاهده شد. نتایج حاصل از آنالیز خوشه‌‌بندی نشان داد که کیفیت آب در طی اوایل دوره پرورش از ثبات نسبی برخوردار بوده و از ماه دوم به سمت پایان دوره پرورش شرایط کیفیت آب ناپایدار گردیده است. به هرحال پارامترهای کیفیت آب بایستی مورد پایش قرار گیرد تا از آن به عنوان راهنمایی برای مدیریت استخرهای پرورش استفاده شود و از بروز شرایطی که بطور مخاطره‌آمیزی پرورش میگو را تهدید می‌کند پرهیز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality of white shrimp Litopenaeus vannamei (Boone) during cultureing priod in Hormozgan Province

نویسندگان [English]

 • K. Rohani-Ghadikolaei
 • Gh. Akbarzadeh
 • H. Fourooghifard
 • I. Abdolalian
 • M. Moezzi
 • M. Mortazavi
چکیده [English]

Considering shrimp farming is as an improving aquaculture practice in southern and northern coastal parts of Iran, it faces some critical and challenging problems in terms of water quality that need to be monitored. The present study purposed to assess the water quality and total organic matter (TOM) in sediment of Litopenaeus vannamei shrimp farms during the culturing period from July 2014 in Teyab shrimp farms, Hormozgan, Iran. The results indicated that during the culturing period, mean values for temperature, salinity, pH and dissolved oxygen were not significantly different in 3 farms, whereas the levels for total organic matter showed the highest content onwards to the end of culturing period. The results showed positive correlation was found between pH and water temperature, pH and dissolve oxygen (DO), pH and ammonia. However a negative correlation was observed between TOM and pH, TOM and water temperature, TOM and ammonia. Dendrogram of temporal clustering results showed that the water quality was relatively consistent during early culturing period and then represent an unstable condition from the second month towards end of culturing period. However, water quality parameters should be monitored to serve as guide for managing a pond so that conditions that can adversely affect the growth of prawns can be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SHRIMP FARMING
 • Water quality
 • culturing period
 • Teyab
 • Hormozgan