اثرات تغذیه با منابع مختلف مکمل روی بر تغییرات آنزیمی و یونی پلاسمای سمینال مولدین قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر اثر تغذیه با منابع مختلف روی شامل فرم معدنی، آلی و نانو بر تغییرات آنزیمی و یونی پلاسمای سمینال مولدین قزل­آلای رنگین­کمان بررسی گردید. تعداد 108 قطعه مولد نر با میانگین وزنی 45/93±2138 گرم، طی 16 هفته در قالب چهار تیمار با افزودن 40 میلی­گرم در کیلوگرم روی معدنی (تیمار یک)، نانو ذره روی (تیمار دو)، روی آلی (تیمار سه) به جیره و در تیمار کنترل بدون افزودن مکمل روی به جیره تغذیه شدند. بر اساس یافته­های مربوط به تأثیر جیره­های مختلف بر آنزیم­های پلاسمای سمینال، کمترین میزان آنزیم ALT، AST، LDH و SOD در تیمار تغذیه شده با مکمل معدنی روی به­دست آمد؛ که با تیمار کنترل که دارای بیشترین مقدار بود اختلاف معنی­داری داشت (05/0>p). اختلاف معنی­داری در میزان آنزیم ALP بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید (05/0<p). میزان آنزیم­های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی­داری نداشت (05/0<p). در مورد تأثیر مکمل­های مختلف روی بر ترکیبات غیر آلی پلاسمای سمینال نیز مشاهده شد که یون فسفر تحت تأثیر مکمل­های مختلف روی قرار نگرفت (05/0<p) اما مقایسه میانگین مقادیر منیزیم (mg/dl 37/0±63/2) و کلسیم (mg/dl 15/0±23/7) نشان­دهنده ی افزایش معنی­دار مقادیر این یون­ها در تیمار تغذیه شده با مکمل معدنی روی، نسبت به تیمار کنترل بود (05/0>p). در مجموع، با توجه به نقش کاهشی روی معدنی در مقادیر ترانس‌آمینازها و نقش افزایشی آن در مقادیر ترکیبات غیر­آلی منیزیم و کلسیم در پلاسمای سمینال، این ریز مغذی ضروری می­تواند به­عنوان کاندیدای مناسبی برای تحقیقات بیشتر در جهت بهبود کیفیت اسپرم مولدین نر قزل­آلای رنگین­کمان، از طریق افزودن به جیره غذایی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of feeding with different sources of zinc supplements on seminal plasma enzymatic and ionic changes in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) broodstock males

نویسندگان [English]

  • E. Kazemi
  • I. Sourinejad
  • A.R. Ghaedi
  • S.A. Johari
  • Z. Ghasemi
چکیده [English]

In the present study, the effects of feeding with different sources of zinc supplements including mineral, nanoparticulate, and organic forms on the enzymatic and ionic changes of seminal plasma in rainbow trout broodstocks were investigated. A total of 108 broodstock males with mean weight of 2138±93.45 g were fed during 16 weeks in four treatments with adding 40 mg. kg-1 of 1. Mineral zinc supplement, 2. Zinc nanoparticles supplement, 3. Organic zinc supplement, 4. Broodstocks fed with control diet with no adding of zinc supplement. According to the findings related to the effect of different rations on seminal plasma enzymes, the lowest levels of ALT, AST, LDH and SOD enzymes were recorded in fish fed with mineral zinc supplement. These values were significantly different compared to the control with the highest levels (p˂0.05). There was no significant difference in ALP value between different treatments (p>0.05). Catalase and glutathione peroxidase enzyme values were not significantly different between treatments (p>0.05). Regarding the effect of different zinc supplements on inorganic compounds of seminal plasma, it was observed that the phosphor ion was not affected by these supplements (p>0.05) but a comparison between magnesium and calcium mean values (2.63±0.37 mg/dl and 7.23±0.15 mg/dl, respectively) in different treatments indicated a significant increase of these ion values in fish fed with mineral zinc supplement compared to the control (p˂0.05). In conclusion, regarding the decreasing effect of mineral zinc on the transaminases values and its increasing effect on the inorganic compounds values of magnesium and calcium in seminal plasma, this essential micronutrient could be considered and further investigated as an appropriate dietary supplement for improving the sperm quality of rainbow trout male broodstock.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout broodstock
  • Food ration
  • Mineral zinc
  • Seminal plasma enzymes