بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carassius gibelio) به زیستگاه‌های آبی جاری و ساکن با استفاده از روش ریخت‌سنجی هندسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن جمعیت­های ماهی کاراس(Carassiusgibelio)در سیستم­های آب ساکن و جاری با استفاده از روش ریخت­سنجی هندسی به اجرا درآمد. برای این ‌منظور تعداد 119 قطعه ماهی از رودخانه سفیدرود (30 عدد)، دریاچه آلاگل (37 عدد)، دریاچه پشت سد خداآفرین روی رودخانه ارس (21 عدد) و رودخانه ماشکیل (31 عدد) صید شدند. برای استخراج داده‌های شکل بدن در روش ریخت‌سنجی هندسی، از سمت چپ سطح جانبی نمونه‌ها عکس‌برداری و بر روی تصاویر دوبعدی در نرم افزار TpsDig2، تعداد 15 نقطه لندمارک تعریف شده، رقومی گردیدند. سپس داده‌های حاصل پس از آنالیز پروکراست، براساس روش­های چند متغیره تجزیه به مولفه­های اصلی، تجزیه همبستگی کانونی، واریانس چند متغیره آنالیز خوشه‌ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تفاوت معنی‌داری بین شکل ‌بدن جمعیت‌های مورد مطالعه نشان داد (001/0p<). براساس نتایج، جمعیت­های دریاچه­های آلاگل و سد خداآفرین دارای بدنی مرتفع‌تر و سر نسبتاً کوچک­تر و جمعیت­های رودخانه­های سفیدرود دارای بدن مرتفع‌تر ولی همانند جمعیت رودخانه ماشکیل دارای سر بزرگ‌تر بودند. همچنین تحلیل خوشه‌ای دو جمعیت دریاچه­های آلاگل و پشت سد خداآفرین را در یک شاخه و جمعیت‌های رودخانه­های سفیدرود و ماشکیل را در یک شاخه دیگر قرار داد که بیانگر جدایی جمعیت‌های آب جاری و جمعیت‌های آب ساکن دریاچه‌ای می‌باشد. نتایج نشان داد که شکل بدن در ماهی کاراس از الگوی کلی وابسته به نوع زیستگاه تبعیت می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenotypic plasticity of the body shape in Prussian carp (Carassius gibelio), in response to lentic and lotic habitats using geometric morphometric technique

نویسندگان [English]

  • S. agderi
  • A. Mouludi-Saleh
  • S. Ahmadi
  • N. Javadzadeh
چکیده [English]

This research was conducted to study the phenotypic plasticity of the body shape in Carassius gibelio inhabiting lentic and lotic water bodies using geometric morphometric technique. For this purpose, a total of 119 specimens were collected from Sefid River (n=30), Alagol Lake (n=37), Khoda-Afarin dam Lake (n=21) and Mashkil River (n=31). To extracting body shape data in geometric morphometric method, the left side of specimens were photographed and 15 defined landmark-points were digitized on 2D images using TpsDig2 software. Data after general procratus analysis was analyzed using PCA, CVA, MANOVA and cluster analysis. The results showed a significant differences in the body shape between studied populations (p<0.001). Based on the results, populations of the Alagol and Khoda-Afarin dam lakes had deeper body and smaller head, and those of Sefid River had deeper body, but similar to the Mashkil population had larger head. In addition, Alagol and Khoda-Afarin dam lakes populations were placed together in same clad and those of the Sefid and Mashkil rivers in another clade, indicating the separation of populations inhabiting lentic and lotic habitats. The results also showed that the body shape of C. gibelio changes based on type of type of habitat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric morphometric
  • Golden fish
  • Water current
  • Damming
  • Adaption