اثر آلفالیپوئیک اسید بر رشد، ترکیب بدن و فعالیت برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در بافت عضله، کبد و روده‌ی ماهی قزل-آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی مکمل آلفالیپوئیک اسید (ALA) به عنوان یک منبع آنتی­اکسیدانی است. در این آزمایش ماهیان                 قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 02/0± 16/22 گرم در چهار تیمار با سه تکرار به مدت هشت هفته مورد بررسی قرار گرفتند. جیره­های آزمایشی شامل: شاهد (جیره تجاری فاقد مکمل)، mg/kg500 ALA، mg/kg1000 ALA و جیره حاوی mg/kg1500 ALA بودند. پس از پایان هشت هفته، فاکتورهای رشد، ترکیب عضله ماهی، میزان آنزیم­های گلوتاتیون- اس-ترانسفراز (GST)، گلوتاتیون (GSH) و فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) در بافت عضله، کبد و روده اندازه­گیری شدند. نتایج فاکتورهای رشد نشان داد که درصد افزایش وزن، افزایش طول و نرخ رشد ویژه بین تیمارهای مختلف معنی­دار بود (p<0.05) و بیشترین میزان در تیمارهای حاوی 500 و 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم ALA مشاهده شد. نتایج ترکیب لاشه قزل­آلا تغذیه ­شده با ALA نشان‌دهنده تفاوت معنی­دار در پروتئین و ماده خشک بود (p<0.05) ، و تیمار حاوی غلظت­ 1500 ALA بیش‌ترین پروتئین و ماده خشک لاشه را نشان داد. علاوه بر این، اثر غلظت­های مختلف آلفا لیپوئیک اسید بر میزان فعالیت آنزیم­های GST، GSH و CAT در بافت های عضله، کبد و روده معنی­دار بود (p<0.05). در عضله، با افزایش غلظت ALA میزان آنزیم کاتالاز نیز افزایش یافت. همچنین، بیش‌ترین و کمترین مقدار آنزیم GSH و GST به ترتیب در تیمار حاوی غلظت 1000 و شاهد مشاهده شد. در بافت روده و کبد، فعالیت آنزیم­های GSH،  GST و CAT در تیمارهای حاوی ALA بیشتر از شاهد بود. با توجه به نتایج رشد، افزایش پروتئین لاشه و بهبود فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدانی به واسطه ALA، استفاده از این مکمل با غلظت 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of alpha-lipoic acid on growth, body composition and activity of some antioxidant enzymes in muscle, liver and intestine of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • H. Biniaz
  • A.R. Salarzadeh
  • Sh. Ghobadi
  • F. Mohammadizadeh
  • A.H. Esmaeili
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate alpha lipoic acid (ALA) supplementation as an antioxidant source. In this experiment, rainbow trout with average weight of  22.16 ± 0.02 g were studied in four treatments with three replications for eight weeks. Experimental diets included control (non-supplemented commercial diet), 500 mg / kg ALA, 1000 mg / kg ALA and diets containing 1500 mg / kg ALA. After eight weeks, growth parameters, fish muscle composition, levels of glutathione-S-transferase (GST), glutathione (GSH) and catalase (CAT) activity were measured in muscle, liver and intestine. The results of growth factors showed that percentage of weight gain, length increase and specific growth rate were significantly (p <0.05) different between treatments and highest in 500 and 1000 mg / kg ALA. Results of rainbow trout carcass fed with ALA showed a significant difference in protein and dry matter (p <0.05), and treatment containing 1500 ALA concentration showed the highest carcass protein and dry matter. In addition, the effect of different concentrations of alpha lipoic acid on the activity of GST, GSH and CAT enzymes in muscle, liver and intestinal tissues was significant (p <0.05). In muscle, CAT increased with increasing ALA concentration. Also, the highest and lowest amounts of GSH and GST were observed at 1000 and control concentrations, respectively. In the intestinal and liver tissues, the activity of GSH, GST and CAT enzymes was higher in treatments containing ALA. Considering the results of growth, increase of carcass protein and improvement of antioxidant enzymes activity by ALA, it is recommended to use this supplement at a concentration of 1000 mg / kg. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha-lipoic acid
  • Oncorhynchus mykiss
  • Growth
  • Carcass composition
  • Antioxidant activity