اثر اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، خونی و ایمنی بچه ماهی قزل آلای رنگین (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید بر پارامتر های رشد، تغذیه، ایمنی و خونی((RBC,MCV, HCT, MCHC,HB,WBC بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام شده است. تعداد 630 بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 0.72± 16.55 گرم تهیه و به طور تصادفی در قالب هفت گروه با سه تکرار (هر تکرار 30 عدد ماهی) تقسیم به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. گروههای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب حاوی 2/0، 4/0 و 6/0 درصد اسیدی فایر سدیم دی فرمات(NDF) و گروههای ۴، ۵ و 6 حاوی 2/0، 4/0 و 6/0 درصد ترکیبی اسیدی فایرهای سدیم دی فرمات(NDF) (به میزان ۱/0، ۲/0 و ۳/0 درصد) و اسید سیتریک (به میزان ۱/0، ۲/0 و ۳/0 درصد) به نسبت برابر در جیره غذایی بودند. جیره گروه کنترل بدون اسیدی فایر بود. نتایج نشان داد اکثریت پارامترهای رشد(% BWI، CF، SGR، FCR، FER، PER) و خونی در گروه ها تغذیه شده با اسیدی فایر نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند(P<0.05). کمترین ضریب تبدیل غذایی(FCR) با میزان ۲/۰±۱ در گروه 4 (2/0درصد ترکیبی سدیم دی فرمات(NDF) و اسید سیتریک) و بیشترین آن درگروه شاهد۱۷/۰ ±۳۹/۱ بود(P<0.05). بیشترین میزان  پارامترهای خونی ((RBC, MCHC, HCT, ,HB, در گروه 5 بدون اختلاف معنی دار با گروه ۴ (P>0.05) و اختلاف معنی دار با گروه شاهد بود(P<0.05). تعداد گلبولهای سفید تحت تاثیر اسیدی فایرها قرار نگرفتند و اختلاف معنی داری با گروه شاهد نداشتند(P>0.05). پارامترهای ایمنی نشان داد پارامترهای پروتئین کل، IgM سرم، قدرت باکتری کشی سرم در گروه ۴ با تاثیر مثبت استفاده اسیدی فایر در خوراک نسبت به گروه شاهد قرار گرفته اند(P<0.05). افزودن ترکیبی اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و سیتریک اسید به میزان ۲/0 درصد (گروه ۴) به جیره غذایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان باعث بهبود پارامترهای رشد و ایمنی می گردد و تاثیر مثبتی بر کاهش ضریب تبدیل غذایی(FCR) دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of sodium diformate and citric acide on growth performance, immune and hematological parameters of the juvenile Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • M.J. Mohammadi
  • E. Rajabzadeh
  • M. Soltani
  • A.R. Ghaedi
  • M. Alishahi
چکیده [English]

Recently use of Acidifier (group of organic acids) increased in aquaculture. The purpose of this study was to evaluate the effects of acidifier (sodium diformate and citric acide) on growth performance, nutrition indices, immune and hematological parameters of the juvenile Oncorhynchus mykiss. A total of 630 juvenile Oncorhynchus mykiss (16.55 ± 0.72) randomly divided into seven experimental treatments (Three replicates each). All groups fed with experimental diet for 60 days. Bioassay conducted in first day and after sixty days and then growth parameters were investigated. The experimental diets were contain 0.2, 0.4 and 0.6 % sodium diformate(NDF) and 0.2, 0.4 and 0.6 %, combination of NDF and citric acid with equal ratio. Diet control was without acidifier. Results showed that almost all growth and hematological parameters were increased in fed groups with 0.2 % supplemented food with NDF and citric acid compare to the control group. The best FCR showed in the groups fed with 0.2 % (P<0.05). Although haematological parameters of fish in groups fed by 0.2, 0.4 and 0.6 %, NDF and citric acid changed significantly after 60 days of feeding with experimental, no changed were observed in WBC value among the groups (P>0.05). The results show that the immunological parameters including, total serum protein, immunoglobulin and bactericidal activity serum were affected significantly at Acidifier (p<0.05) while Lysozyme activity serum and albumin was not affected (P>0.05).  The results of this study indicated that 0.2 %, NDF and citric acid in the diet could be a useful food supplement and can be used to improve the growth parameters and immunity system in juvenile Oncorhynchus mykiss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidifier
  • Oncorhynchus mykiss
  • Growth performance
  • Immune parameters
  • Hematological parameters