اثرات استفاده از نسبت‌های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و شاخص‌های کیفی آب پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

(DOI): 10.22092/ISFJ.2019.119089

چکیده

اثرات استفاده از نسبت­های مختلف کربن به ازت در سیستم بیوفلوک بر عملکرد رشد، تغذیه و کیفیت آب پرورش ماهیان کپور معمولی با میانگین وزنی 36/0±17/14گرم در مدت 90 روز در تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد بدون منبع کربن اضافی و چهار تیمار با نسبت­های کربن به ازت مختلف شامل تیمار دوم با نسبت 11، تیمار سوم با نسبت 15، ‌تیمار چهارم با نسبت 19 و تیمار پنجم با نسبت 23 و با سه تکرار بررسی شد. افزایش میزان نسبت کربن به ازت تأثیر معنی­داری بر میزان شاخص­های رشد و تغذیه ماهیان کپور معمولی پرورشی در تیمارهای مختلف داشت (05/0p<). بالاترین میزان وزن نهایی و افزیش وزن بدن، کمترین میزان نسبت تبدیل غذایی و بیشترین مقدار میانگین نرخ رشد ویژه در سیستم بیوفلوک با نسبت کربن به ازت 19 مشاهده شد. عدم مشاهده اختلاف معنی­دار در میزان نرخ بازماندگی بین تیمارهای مختلف بیانگر مناسب بودن شرایط پرورش ماهیان کپور معمولی در این سیستم در مطالعه حاضر می­باشد. شاخص­های وضعیت کبدی و احشایی اختلاف معنی­داری بین تیمارهای مختلف با تغییر نسبت کربن به ازت نشان ندادند (05/0p>). فاکتورهای کیفی آب مثل اکسیژن محلول، pH، میزان کل مواد محلول، هدایت الکتریکی، کل مواد جامد معلق، حجم توده­های زیستی، میزان ازت آمونیاکی کل، نیتریت و نیترات اختلاف معنی داری در سیستم بیوفلوک با نسبت­های مختلف کربن به ازت نشان دادند (05/0p<). میانگین مقدار حجم توده زیستی و محتوی کل مواد جامد معلق در سیستم بیوفلوک با افزایش نسبت کربن به ازت افزایش یافت. الگوی تغییرات میزان ازت آمونیاکی کل و نیتریت به ­طور مشابه و عکس روند مقدار کل مواد جامد معلق و حجم توده زیستی بود و با افزایش نسبت کربن به ازت روند کاهشی نشان داد که این وضعیت بیانگر حذف قابل ملاحظه مواد ازته توسط توده­های زیستی می­باشد. در مجموع، استفاده از منبع کربن ملاس با نسبت کربن به ازت 19 در سیستم پرورش بیوفلوک جهت بهبود شاخص­های کیفی آب و عملکرد رشد و تغذیه ماهیان کپور معمولی پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using different C/N ratios in biofloc system on growth performance, feeding and water quality indices of common carp (Cyprinus carpio) culture

نویسندگان [English]

  • Kh. Minabi
  • I. Sourinejad
  • M. Alizadeh
  • E. Rajabzadeh Ghatrmi
چکیده [English]

Effects of using various ratios of C:N in biofloc system on growth performance, feeding indices and culture water quality of common carp with mean weight of 14.17±0.36 g were investigated during 90 days in experimental treatments including control (no extra carbon source) and four treatments with different C:N ratios of 11, 15, 19 and 23 each with 3 replicates. The increase in C:N ratio had a significant effect on growth and feeding indices of cultured common carp in treatments (p<0.05). The highest final weight and weight gain, the lowest FCR and the highest SGR were observed in C:N ratio of 19. No significant difference was observed in survival rate among different treatments indicating that the culture condition was suitable for common carp in this biofloc system. Hepatosomatic and visceral indices did not show significant differences between treatments with different C:N ratios (p> 0.05). Water quality indices including DO, pH, TDS, EC, TSS, FV, TAN, nirtite and nitrate showed significant differences in biofloc system with different C:N ratios (p<0.05). The mean values of FV and TSS in biofloc system increased with increasing C:N ratio. The variation pattern of the mean TAN and nitrite were the same as each other and reverse to the trend of TSS and FV showed a decreasing trend with increasing C:N ratio. These trends indicate the significant removal of nitrogenous compounds by bioflocs. In conclusion, using C:N ratio of 19 with molasses as carbon source in biofloc system could be recommended to improve water quality, growth and feeding performance of cultured common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofoc system
  • C/N ratio
  • Water quality
  • common carp