مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر تنوع و پراکنش فیتوپلانکتون‌های سواحل جنوبی دریایی خزر (استان مازندران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به مطالعه تآثیر فاکتورهای اکولوژیک بر تنوع و تراکم فیتوپلانکتون ها در سواحل جنوبی دریایی خزر می پردازد. نمونه برداری از 5 ایستگاه در نواحی رامسر، نوشهر، نور، فریدونکنار و میانکاله ( از سطح و اعماق 3 و 5 متری) از سال 1394 تا 1395 انجام شد. مجموعاً؛ 56 گونه فیتوپلانکتون متعلق به 5 شاخه جلبک ها شناسایی شدند که ماکزیمم تراکم و زی توده در گونه های Skletonema costatum ، Thalassionema nitzschioides، Nitzschia acicularis، Pseudonitzschia seriataوMelosira moniliformis مشاهده شدند. میانگین زی توده فیتوپلانکتون ها به ترتیب 106×7/2±3/12 عدد در متر مکعب و 4/7±6/35 میلی گرم در متر مکعب بود، که بیشترین میزان تراکم در فصل زمستان برابر106×4/4±1/19 عدد در متر مکعب مشاهده شد. بیشترین و کمترین شاخص تنوع شانون در فصول مختلف بین 97/1 و 84/1 بود. سیلیس؛ دما و نیتروژن نقش مهمی در تراکم فیتوپلانکتون ها بویژه دیاتومه ها؛ سیانوفیتا و پیروفیتا ایفا می کنند. مطالعه اخیر نشان داد که نسبت بالایNP  در فصل زمستان و خصوصیات همراه با استراتژی مناسب گونه های کلروفیتا از دلایل مهم و مطلوب برای افزایش جمعیت آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Ecological Parameters on the species diversity and Distribution of Phytoplankton in the South Coast of Caspian Sea (Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • F. Albodviraj
  • S.S. Ghaemmaghami
  • A. Roohi
  • M. Shams Kahrizsangi
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effect of ecological factors on diversity and density of phytoplankton in Caspian Sea. Sampling was carried out from 5 stations included of Ramsar, Nowshar, Noor, Fereydunkenar and Miankaleh (Amirabad) regions (surface, 3 and 5 m depths) from 2016 to 2017. The totals of 56 species belong to 5 phyla of algae division were identified which maximum density and biomass were observed in Skletonema costatum, Thalassionema nitzschioides, Nitzschia acicularis, Pseudonitzschia seriata andMelosira moniliformis. Density and biomass of phytoplankton showed that the mean of biomass was 12.3±2.7×106 cell/m3 and 35.6±7.7 mg/m3, respectively, with the highest average density in winter (19.1±4.4 ind.m-3). The highest and lowest Shannon index was 1/97 and 1/84 in different seasons respectively. Silica, temperature and inorganic nitrogen play an important role in density of algae especially diatoma, cyanophyta and pyrrophyta. The recent study showed that a high N:P ratio in winter and characteristics along with a suitable strategy for Chlorophyta species are important and desirable reasons for increasing their populations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Density
  • biomass
  • Caspian Sea