تعیین قابلیت هضم ظاهری اجزای متداول مورد استفاده در ساخت خوراک فیلماهی (Huso huso) جوان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قابلیت هضم ماده خشک، پروتئین، چربی و انرژی منابع پودر ماهی (پودر ماهی کیلکا، بچ، جنوب و ترکیبی)، برخی از منابع جانوری (آرد ضایعات مرغ، آرد گوشت و استخوان و آرد خون)، منابع گیاهی با مقدار پروتئین زیاد (آرد گلوتن گندم و ذرت) و منابع گیاهی با مقدار پروتئین کم (آرد گندم، آرد ذرت، آرد کانولا، سویای فرآوری شده و کنجاله سویا) در فیلماهی جوان با میانگین وزن35/23 ± 42/160 گرم مورد بررسی قرار گرفت. جیره­های آزمایشی بر اساس70 درصد محتوای اجزای غذایی جیره پایه و اضافه کردن جزء غذایی آزمایش­شونده به میزان 30 درصد فرموله شدند. به تمامی جیره ها یک درصد اکسید کروم به عنوان نشانگر غیر مستقیم اضافه شد. ماهیان به­مدت 8 هفته در تانک­های 500 لیتری فایبرگلاس پرورش و دو بار در روز تا حد سیری تغذیه گردیدند. جمع­آوری مدفوع نیم تا یک ساعت پس از تغذیه از طریق سیفون مدفوع در کف تانک صورت گرفت. نتایج نشان داد پودر ماهی کیلکا بیشترین قابلیت هضم پروتئین را دارا بود (94 درصد)، اما اختلاف معنی­دار آماری در قابلیت هضم پودر ماهی بچ، جنوب و ترکیبی (93 تا 89 درصد) با گلوتن گندم و ذرت (94 تا 89 درصد)، سویای ­فرآوری­شده و کنجاله سویا (87 تا 82 درصد) و آرد ضایعات مرغ (81 درصد) مشاهده نشد (P>0.05). بیشترین قابلیت هضم چربی متعلق به پودر ماهی بچ بود (92 درصد) و بعد از آن پودر ماهی کیلکا (91 درصد)، پودر ماهی جنوب (90 درصد)، پودر ماهی ترکیبی (89 درصد) و آرد ضایعات مرغ (83 درصد) قرار داشتند (P<0.05). مطالعه حاضر نشان داد که منابع گیاهی فرآوری ­شده قابلیت هضمی همانند آرد ماهی دارند، هرچند که می­توان آرد ضایعات مرغ و کنجاله سویا را به عنوان جایگزین احتمالی آرد ماهی جهت فرمولاسیون جیره اقتصادی فیلماهی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of apparent digestibility of the common ingredients used in the feed of juvenile Huso huso

نویسندگان [English]

  • M.M. Sajjadi
  • A. Yousefi
  • M.H. Sayed Hassani
  • B. Falahatkar,
چکیده [English]

Apparent digestibility of dry matter, crude protein, crude lipid and gross energy for fish meal (kilka fish meal, mixture fish meal, batch fish meal and south fish meal), some of the animal sources (poultry by product, meat and bone meal, blood meal cow), plant sources with high protein (wheat gluten and corn gluten) and plant sources with low protein (wheat meal, corn meal, canola meal, prepared soybean meal and soy bean meal) in juvenile Huso huso (160.42 ± 23.35 g) were investigated. Experimental diets were formulated based on 70% of the content of the reference diet and adding 30% of the ingridient test. One percent of chromium oxide was added as an indirect marker to all diets. Fish were reared in fiberglass tanks (500 L- 1) for 8 weeks and fed satiation two times daily. Collction of settlement faecal were carrird out half or one hour after feeding via siphon deposited on the tank floor. Reslts indicated that Kilka fish meal had the highest protein digestibility (94%), but significant differences in the digestibility of batch, South and Combined fish meal (93 to 89%) with wheat gluten and corn (94 to 89%), prepared soybean meal and soybean meal (87% to 82%) and poultry by product (81%) were not found (P>0.05). The highest lipid digestibility was found in batch fish meal (92%), followed by kilka fish meal (91%), south fish meal (90%), combined fish meal (89%) and poultry by product (83%) (P <0.05). current study showed that prepared plant sources have digestibility such as fish meal, although poultry by product and soy bean meal can be considered as a possible alternative to fish meal for the formulation of commercial diet in Huso huso juvenile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • Reference diet
  • Fish meal
  • Plant sources
  • Animal sources
  • Digestibility