بررسی برخی از ویژگی‌های تولیدمثلی قزل‌آلای رنگین‌کمان در رودخانه بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) یک گونه غیربومی در آب‌های داخلی ایران است و اطلاعات کمی درباره این گونه در آب‌های طبیعی ایران وجود دارد. در این مطالعه، برخی ویژگی‌های زیستی این ماهی مانند شاخص گنادی و هماوری مطلق و نسبی،  با جمع آوری 355 نمونه ازرودخانه بهشت‌آباد استان چهارمحال‌وبختیاری، با استفاده از تور گوشگیر و پرتابی، از فروردین تا اسفند 1392 به صورت ماهیانه مورد بررسی قرار گرفت. دامنه طول کل ماده‌ها 1/17 تا 2/40 (SD 54 /4±05/26) سانتی‌متر و دامنه طول کل برای ماهیان نر 5/15 تا 3/40 (93/5±9/24) سانتی‌متر بود. سن نرها بین +1 تا +4 سال و ماده‌ها بین +2 تا +5 سال تخمین زده شد. بیشترین فراوانی برای جنس نر و ماده به ترتیب در سنین +1 و +2 بود. نسبت جنسی 1 نر: 3/1 ماده بود. بر اساس مشاهدات ماکروسکوپی گنادها، پنج مرحله رسیدگی جنسی شامل: نابالغ، در حال رسیدگی، قادر به تخمریزی، بازگشت و احیا مشاهده شد. شاخص گنادوسوماتیک نشان داد که تولید مثل این ماهی در مهر تا بهمن رخ می‌دهد و حداکثر این شاخص برای نر در شهریور و دی (22/4 و 48/3) و برای ماده در آبان و دی (28/3 و 4) بدست آمد. دامنه قطر تخمک در طول سال بین 125/0 تا 5/3 محاسبه شد. هماوری مطلق بین 680 و 3890 (170±1860) عدد تخمک بدست آمد. هماوری نسبی بین 1900 و 9000 (360±4600) عدد تخمک بدست آمد. به نظر می‌رسد این ماهی توانسته به خوبی با شرایط طبیعی رودخانه سازگار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying some reproduction characteristics of rainbow trout in Beheshtabad River of Chaharmahal & Bakhtiari Province

نویسندگان [English]

  • Y. Keivany
  • M. Aalipour
  • E. Ebrahimi
چکیده [English]

Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) is an exotic fish in the inland waters of Iran and little is known about this species in Iranian natural waters. In this study, some biological characteristics of rainbow trout such as GSI and absolute and relative fecundity were examined in 355 specimens collected monthly from Beheshtabad River of Chaharmahal & Bakhtiari Province during April 2013 to March 2014. Total length of females and males ranged from 17.1 to 40.2 cm (26.05±4.54 SD) and from 15.5 to 40.3 cm (24.9±5.93), respectively. The age of male and female rainbow trout ranged between 1+ to 4+ and 2+ to 5+ years, respectively. The most frequent age groups were 1+ and 2+ in males and females, respectively. Sex ratio was 1M:1.3F. Based on macroscopic gonad observation, maturation cycle consisted of five stages; immature, developing, spawning, regressing and regeneration phases. The gonadosomatic index indicated that reproduction of rainbow trout in the Beheshtabad River occurred in October and Junary for males and in September and Jaunary for the females, with the highest  mean value of 3.28 and 4 in November and Jaunary for males and 4.22 and 3.48 in September and Jaunary for females. Oocyte diameters ranged from 0.125 to 3.5 mm. Absolute fecundity ranged between 680 and 3890 (1860±170) eggs. Relative fecundity ranged between 1900 and 9000 (4600±360) eggs/Kg body weight. It seems that this species has been able to adopt very well to the river conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gonadosomatic index
  • fecundity
  • Egg diameter
  • Reproduction
  • Salmonidae