مطالعه اثر ضد اکسیداسیونی عصاره‌های آویشن، موسیر و زردچوبه بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss طی دوره نگهداری در یخچال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر ضد ­اکسیداسیونی عصاره­های آویشن، موسیر و زردچوبه(5/1درصد حجمی- جمی)بر ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykissطی مدت نگهداری در دمای یخچال در یک دوره بیست روزه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. آزمایش­های شیمیایی شامل اندازه­گیری شاخص پراکساید، شاخص تیوباربیتوریک اسید، ترکیبات ازته فرار و اسیدهای چرب آزاد به همراه pH انجام گردید. نتایج نشان داد که عصاره آویشن به طور معنی­داری اکسیداسیون را در ماهیان تیمار شده به تعویق انداخت(p<0.05)همچنین، ماهی قزل آلای رنگین کمان تیمار شده با عصاره آویشن نسبت به نمونه شاهد و سایر تیمارها، تا انتهای دوره نگهداری جهت مصرف از کیفیت لازم برخوردار بود. به عبارتی نتایج حاصل، نشان دهنده تأثیر ضد­ اکسیداسیونی عصاره آویشن در مدت ذخیره­سازی و افزایش مدت ماندگاری نمونه­های تیمار شده با این عصاره بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation effect of Antioxidant activity of Thyme(Zataria multiflora), Shallot(Allium ascalonicum) and Turmeric(Curcuma longa) extract’s on the shelf life of rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • Y. Fahim Dezhban
  • M. Meraji
چکیده [English]

In this study, the antioxidant effects of Thyme(Zataria multiflora), Shallot(Allium ascalonicum) and Turmeric(Curcuma longa) extract’s(1.5% volumetric-volumetric) on shelf life of rainbow trout(Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage during twenty days was evaluated. Chemical experiments were including peroxide index, thiobarbituric acid index, total volatile nitrogen, free fatty acids and pH. The results showed that thyme extract significantly delayed lipid oxidation in the treated fish(p<0.05). Also, rainbow trout treated with thyme extract compared to the control and other treatments had the required quality until the end of the storage period. In other words, the results showed that, the antioxidant effect of thyme extract during storage and increasing the shelf life of the samples treated with this extract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • Thyme
  • Shallot
  • Turmeric
  • Shelf life