بررسی اثرات استفاده از باکتریوفاژ AHɸ3 در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلاAeromonas hydrophila) ) در شرایط درون‌تنی (in vivo)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

باکتری آئروموناس هیدروفیلا عامل بروز سپتی‌سمی در ماهیان آب‌های شیرین و شور است. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه مدیریت بهداشتی برخی از مزارع تکثیر و پرورش ماهیان، کنترل و پیشگیری از سندرم سپتی‌سمی باکتریایی ناشی از این باکتری می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی یافتن راهی برای کنترل و از بین بردن باکتری مزبور با استفاده از باکتریوفاژ جهت افزایش میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان آلوده به باکتری آئروموناس هیدروفیلا صورت گرفته است. در این تحقیق که در سال 98- 1397 انجام شد و360 عدد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با وزن حدود 2±15 گرم در 24 آکواریوم، در گروه‌های 15 تایی با 3 تکرار انتخاب و با رقت‌های4-10 و 8-10 باکتری آئروموناس هیدروفیلا (تهیه شده از استوک حاوی 108×5/1 (CFU/ mlبه‌صورت داخل صفاقی و غوطه‌وری در آب آلوده گردیدند و سپس در معرض غلظت ml/Pfu 3-10 باکتریوفاژ AHɸ3 جداسازی شده از آب استخرهای پرورش ماهی استان کرمان قرار گرفتند. بیشترین تاًثیر باکتریوفاژ در میزان بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان زمانی بود که از رقت 8-10 باکتری و ml/Pfu 3-10 باکتریوفاژ AHɸ3 به‌صورت غوطه‌وری استفاده گردید. سایر عوامل محیطی مانند اکسیژن، پی‌اچ، دما، شوری برای تمامی تیمارها یکسان بود. بین گروه شاهد و تیمارها در هر دو حالت (تزریق درون صفاقی و غوطه‌وری) تفاوت معنی‌دار بود (05/0(P≤. داده‌های حاصله با استفاده از نرم افزار 21  SPSSآنالیز و با استفاده از آزمون آماری دانکن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بررسی حاضر نشان داد که یکی از راه‌های مناسب و کاربردی جهت افزایش میزان زنده مانی ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان در مقابل بیماری‌های باکتریائی، استفاده از باکتریوفاژها می‌باشد. این بررسی با تاکید بر نیاز به تحقیقات بیشتر در زمینه استفاده از فاژ درمانی در حوزه آبزیان به‌عنوان یک استراتژی ضد‌میکروبی می‌باشد که جنبه‌های مختلف را از دیدگاه‌های محیط زیستی و بهداشتی ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using AHɸ3 bacteriophage in the survival rate of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) contaminated with Aeromonas hydrophila in in vivo condition

نویسندگان [English]

  • L. Yazdanpanah-Goharrizi
  • F. Rokhbakhsh-Zamin
  • M.J. Zorriehzahra
  • N. Kazemipour
  • B. Kheirkhah
چکیده [English]

Aeromonas hydrophila bacterium causes septicemia in saline and fresh water fishes. One of the most important problems in the field of health management in some fish farming centers is controlling the bacterial septicemia syndrome caused by this bacterium. The purpose of this study was to find a way to control and eliminate the bacteria using bacteriophage to increase the survival rate of rainbow trout, infected with Aeromonas hydrophila bacteria. 360 rainbow trout with 15±2 grams weight were selected among 15 groups with 3 replicates during 2018-19. They were contaminated with a concentration of 10-4 and 10-8 Aeromonas hydrophila (prepared from stock containing 1.5× 108 CFU / ml, both intraperitoneally and immersed in water. Then they were exposed to 10-3 PFU/ ml AHɸ3 bacteriophage isolated from rainbow trout farming pools of Kerman province. Temperature, pH, Oxygen, Salinity was controlled for all treatments. There was a significant difference between the control group and the treatments in both cases (intraperitoneal injection and immersion) (P ≤0.05). The results indicated that the highest effect of bacteriophage on survival rate and reduction of rainbow trout losses was observed when the concentration of 10-8 bacteria and 10-3 PFU/ ml bacteriophage AHɸ3 were immersed. The data were analyzed using SPSS 21 software and Duncan statistical test. Suitable and applied to increase the survival rate of rainbow trout against disease bacteria is the use of bacteriophages. This study emphasizes the need for further research into the use of phage therapies in the aquatic environment as an antimicrobial strategy that presents various aspects from an environmental and health perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Survival rate
  • Bacteriophage
  • Rainbow trout
  • In vivo