تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده‌مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره بر رشد، زنده­مانی و ترکیب لاشه کرم نرئیس (Hedistediversicolor) بود. سه جیره ایزوکالریک با سه سطح متفاوت پروتئین شامل پروتئین زیاد (50 درصد)، پروتئین متوسط (35 درصد) و پروتئین کم (20 درصد) در سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی طراحی شد. لاروهای کرم نرئیس با میانگین وزنی 005/0 ± 02/0 گرم در 9 عدد مخزن پلاستیکی 40 لیتری با تراکم 500 عدد (2500 عدد در مترمربع) در هر مخزن توزیع شد. کرم­ها به مدت 77 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که شاخص­های وزن نهایی، زی­توده نهایی (گرم در مترمربع)، زی­توده کسب شده، نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن، میانگین رشد روزانه در کرم­های تغذیه شده با جیره غذایی حاوی50 درصد پروتئین در مقایسه با بقیه تیمارهای آزمایشی بیشتر بود (05/0>p). بیشترین درصد زنده­مانی در کرم­های تغذیه شده با جیره غذایی با سطح پروتئین 35 درصد ثبت گردید (05/0>p). کرم­های تغذیه شده با سطوح 50 درصد و 35 درصد پروتئین دارای بیشترین میزان پروتئین در لاشه بودند که اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0>p). پارامترهای چربی و خاکستر لاشه اختلاف معنی­داری را بین همه تیمارها نشان دادند (05/0>p). کرم­های تغذیه شده با جیره حاوی 35 درصد پروتئین، بالاترین درصد رطوبت لاشه را به خود اختصاص دادند (05/0>p). کمترین (05/0>p) ضریب تبدیل غذایی و ضریب تبدیل اقتصادی در کرم­های تغذیه شده با سطح 50 درصد پروتئین رویت گردید. طبق نتایج بدست آمده سطح 50 درصد پروتئین (زیاد) می تواند در افزایش عملکرد رشد، کارایی تغذیه، ترکیب لاشه کرم نرئیس و صرفه اقتصادی تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different dietary protein levels on growth, survival and body composition of Hediste diversicolor

نویسندگان [English]

  • S. Cheraghi
  • R. Taati
  • Z.O. Pajand
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of different dietary protein levels on growth, survival and body composition of Hediste diversicolor. Three isocaloric diets with three different protein levels containing high protein (50%), medium protein (35%) and low protein (20%) were designed in three replicates in completely randomized design. Hediste worm larvae weighing 0.02±0.005g were distributed into nine 40-L tanks with a density of 500 worms (2500 worms per m2). The worms were fed for 77 days. Results showed that final weight, final biomass (g/m2), biomass gain, specific growth rate, body weight increase and average daily growth in worms fed high protein (50%) were significantly higher than in comparison with other experimental treatments (p<0.05). The highest survival rate was recorded in worms fed medium protein (35%) (p<0.05). Worms fed 50% and 35% protein levels had the highest content of carcass protein that showed significant difference (p<0.05). Significant differences were observed in contents of lipid and ash (p<0.05). Worms fed protein at the level of 35% showed the highest level of carcass moisture (p<0.05). The lowest (p<0.05) feed conversion ratio and economic conversion ratio were seen in worms fed protein at the level of 50%. According to obtained findings, protein at the level of 50% (high) can be effective in enhancing of growth performance, feed efficiency, body composition of Hediste diversicolor and economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • protein
  • Hediste diversicolor
  • Growth
  • Body composition