بررسی عملکرد زیستی GnRH نوترکیب به‌عنوان القا کننده تخم‌ریزی در ماهی طلایی (Carassius auratus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هورمون­های مختلفی برای تکثیر مصنوعی آبزیان در مراکز تکثیر و پرورش استفاده می­شود و یکی از انواع این هورمون­ها، آنالوگ­های مختلفی از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) با نام­های تجاری مختلف می­باشد. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت زیستی GnRH نوترکیب تولید شده در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بر القاء و همزمانی اوولاسیون در مولدین ماهی طلایی (Carassiusauratus) می­باشد. برای این منظور 20 جفت مولد آماده­ی تکثیر ماهی طلایی از یکی از مراکز  تکثیر و پرورش خریداری شده و به سالن تکثیر و پرورش ماهی گروه شیلات منتقل گردید و بعد از گذراندن دو هفته دوره سازگاری با شرایط آزمایش در 4 گروه آزمایشی تقسیم شدند، سپس به گروه اول، دوم و سوم به ترتیب 10، 15 و 20 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن هورمون GnRH نوترکیب تولیدی به همراه 20 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرامید (آنتی­دوپامین) و به گروه شاهد سرم فیزیولوژی 09/0 درصد به­ همراه 20 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن متوکلوپرامید طی یک مرحله تزریق گردید. نتایج نشان داد هورمون GnRH تولیدی قابلیت القاء بلوغ نهایی را در مولدین مورد مطالعه داشته و تمامی گروه­های دریافت کننده این هورمون به مرحله باروری رسیدند، اما هیچ یک از مولدین گروه شاهد تخم­ریزی نکردند. دوره تاخیر در مولدین تزریق شده با دوز 20 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن به طور معنی­داری کمتر از سایر تیمارها بود (05/0 >p). در میزان تخم استحصالی و هماروی نسبی اختلاف معنی­داری بین تیمارهای دریافت کننده هورمون GnRH نوترکیب وجود نداشت (05/0 <p). از نتایج بدست آمده می­توان استنباط کرد که هورمون GnRH نوترکیب تولیدی فعالیت بیولوژیک مناسبی داشته و می­تواند به­عنوان یک جایگزین مناسب برای درمان اختلالات تولید مثلی در مولدین پرورشی معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on biological performance of recombinant GnRH as a spawning – inducing agent for gold fish (Carassius auratus)

نویسندگان [English]

  • S. Mohammadzadeh
  • S. Yeganeh
  • F. Moradian
  • M. Rekabi
چکیده [English]

Different hormones are used to induce final sexual maturation in fish breeders and one of these hormones is different analogue of gonadotropin releasing hormone (GnRH) with different trade names. The aim of this study was to evaluate the biological activityof recombinant GnRH produced in the laboratory of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University on the induction and synchronization of ovulation in gold fish broodstock (Carassius auratus).  For this purpose, 20 pairs of mature gold fish were obtained from gold fish breeding centers and transferred to wet laboratory of the Fisheries Department. Fish were acclimated to experimental conditions for 2 weeks then they were divided to 4 treatments. The first, second and third groups received 10, 15 and 20 μg recombinant GnRH/ kg body weight, respectively, as well as 20 mg metoclopramide (anti-dopamine)/ kg body weight and control group was injected by physiological saline with 20 mg metoclopramide (0.09% NaCl.) The results showed that the produced recombinant GnRH had the ability to induce final maturation in the studied broodstock and all groups received recombinant GnRH ovulated but none of the control group ovulated. The latency period in the broods injected by dose of 20 μg / kg was significantly lower than the other treatments (p<0.05). There was no significant difference in the total obtained egg and relative fecundity between treatments of recombinant GnRH (p <0.05). The results indicated that the recombinant GnRH has a good biological activity and it can be introduced as a suitable alternative for the treatment of reproductive disorders in goldfish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recombinant GnRH
  • hormonal induction
  • gold fish