بررسی اثر ضدباکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره ای طی نگهداری در یخچال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مواد بسته بندی ضدباکتریایی به عنوان یکی از فنآوریهای نوین به منظور جلوگیری از گسترش فساد و میکروارگانیسم های بیماریزا از طریق موادغذایی مورد توجه می باشند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر ضدباکتریایی پوشش کیتوزان به همراه عصارة آبی میوه پنیرباد (Withania coagulans) بر افزایش زمان ماندگاری فیله کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) انجام شد. فیله ها در 6 تیمار و 3 تکرار طی 18 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. تیمارها شامل: تیمار بدون پوشش، عصارة 5/0درصد، عصارة 1 درصد، کیتوزان 1 درصد، کیتوزان 1 درصد با عصارة 5/0درصد و کیتوزان 1درصد با عصارة 1 درصد بود. جمعیت باکتریایی (شمارش کلی باکتریها و شمارش باکتریهای سرمادوست) نمونه ها در روزهای صفر، 3، 6، 9، 12، 15 و 18 نگهداری فیله ها در یخچال مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره نگهداری تمامی تیمارهای دارای پوشش کیتوزان و عصاره در ارزیابی های باکتریایی دارای اختلاف معناداری با تیمار شاهد بودند (05/0>p). بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها و باکتریهای سرمادوست تا روز 18 به ترتیب مربوط به تیمار شاهد (02/0±03/8 و 02/0±16/8) و کمترین آن مربوط به پوشش کیتوزان 1 درصد با عصاره 1 درصد (01/0±79/5 و 03/0±10/6) بود. نتایج حاصل نشان دهنده تأثیر ضدباکتریایی قوی پوشش خوراکی کیتوزان 1 درصد با عصاره 1 درصد بود که تأثیر معناداری بر کاهش مقدارکل باکتریها و تعداد باکتریهای سرمادوست و همچنین افزایش زمان ماندگاری فیله های پوشش دار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antimicrobial activity of chitosan edible coating enriched with aqueous extract of Withania coagulans fruit on the shelf life of Silver carp fillet stored in the refrigerator

نویسندگان [English]

  • M. Sadeghi
  • A. Arshadi
  • J. Mirdar Harijani
  • F. Haddadi
چکیده [English]

Antibacterial packaging materials are nowadays considered as one of the new technologies to prevent the spread of spoilage and pathogenic microorganisms through food. The present study was conducted to investigate the antimicrobial effect of chitosan coating with the aqueous extract of Withania coagulans to increase the shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) fillet. Fish fillets were kept in 6 treatments and 3 replicates for 18 days at 4°C. Treatments included: uncoated treatments (control), 0.5% extract, 1% extract, 1% chitosan, 1% chitosan with 0.5% extract and 1% chitosan with 1% extract. The microbial characteristics [Total Bacterial Counts (TBC) and Psychrophilic Total Bacterial Counts (PTC)] of the samples were studied at 0, 3, 6, 9, 12, 15 and 18. During the storage period, all treatments containing chitosan coating and extract had significant differences in bacterial evaluation with control treatment (p<0.05). The highest bacterial indices of TBC and PTC up to day 18 of silver carp fillet storage in the refrigerator were in the control treatment (8.03 ± 0.02 and 8.16 ± 0.02) and the lowest in the 1% chitosan coating with 1% Withania coagulans extract (5.79 ± 0.01 and 6.10 ± 0.03), respectively.The results of current study showed the strong antibacterial effect of 1% chitosan edible coating with 1% whey extract which had a significant effect on the reduction of TBC and PTC and also increasing the shelf life of the coated fillets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible coating
  • Shelf-life increasing
  • Hypophthalmichthys molitrix
  • Withania coagulans aqueous extract